Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

189 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-10-17, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 187/II/2006 z dnia 3 i 4 października 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Protest Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność 80" przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie domagającej się podwyższenia płac dla pracowników.
  2. Pismo Prezesa NFZ - Andrzeja Sośnierza informujące o spełnieniu postulatów podwyżek wynagrodzeń w sferze ochrony zdrowia w ramach możliwości NFZ.
  3. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące postanowienia Ministra Finansów utrzymującego w mocy postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w sprawie zajęcia wierzytelności (dotacji dla SPZZOZ w Gryfinie).
  4. Pismo p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące projektów realizowanych przez Powiat Gryfiński ze środków ZPORR (budowa windy w SPZOZ Szpital Powiatowy oraz zakup aparatury medycznej i sprzętu).
  5. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie propozycji spłaty wierzytelności SPZZOZ względem Nordea Bank Polski S.A.
  6. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie na temat zobowiązań SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie wobec ZUS.
  7. Przyjęcie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a NZOZ Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie zachowania celów, warunków realizacji oraz trwałości projektów dofinansowanych z EFRR w ramach ZPORR, dla których Powiat Gryfińskie jest beneficjentem.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a "Projekty Kapitałowe" Sp. z o.o. w Krakowie oraz upoważnienia do cofnięcia apelacji.
  9. Ostateczne wezwanie do zapłaty przez SPZOZ Szpital Powiatowy należności względem Agencji Windykacyjnej Hades wystawione przez w/w agencję.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyboru oferty na wykonanie przeglądu przedsezonowego oraz stałej konserwacji kotłowni olejowej w budynku w Chojnie przy ul. Dworcowej 1, administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie od dnia 12 października 2006 r.
  2. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie umowy użyczenia budynku przy ul. Łużyckiej 55 w Gryfinie, zajmowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
  3. Pismo Prezesa Zarządu PEC w Gryfinie informujące o zatwierdzeniu nowej taryfy dla wytwórcy energii cieplnej ZE "Dolna Odra" S.A.
  4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru formy sprzedaży oraz ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie przystąpienia do Narodowego Konkursu ekologicznego "Przyjaźni Środowisku - VIII edycja.
  6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie budżetu PCPR w Gryfinie na 2006 r.
  7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie budżetu w DPS w Moryniu, Dębcach i Nowym Czarnowie na 2006 r.
  8. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat rezultatów otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań własnych Powiatu Gryfińskiego w zakresie pomocy społecznej.
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 29/3 i 29/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Binowo, gmina Stare Czarnowo.
  10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach na nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, przy ul. 9 Maja, oznaczonej numerem działki 25/5, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  11. Skierowanie pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Mieszkowice w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  12. Wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju w/s zwiększenia budżetu DPS po stronie wydatków i dochodów i wydatków.
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Błeszyn Gminy Mieszkowice.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie ustalenia stawki wyżywienia dziennego w SOS-W w Chojnie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przekazania IV raty dotacji dla Miasta i Gminy Gryfino z przeznaczeniem na wykonanie przez MOS w Gryfinie zadań o charakterze ponadgminnym z zakresu kultury fizycznej.
  3. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat udzielenia dotacji dla Centrum Kultury w Chojnie na prowadzenie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dostawa oleju opałowego".
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie robót remontowo - adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie".
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s modyfikacji SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie - I etap".
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie:
   1. zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych",
   2. powołania komisji przetargowej do w/w postępowania.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie:
   1. zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawę oleju opałowego",
   2. powołania komisji przetargowej do w/w postępowania.
  9. Pismo dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwiększenia planu budżetowego jednostki.
  10. Wniosek Pani W. Chruścickiej dot. zwrotu zawyżonej opłaty za kartę pojazdu.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Pismo Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s blokowania planowanych wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
  2. Pismo Dyrektora DPS w Dębcach dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  3. Pismo Dyrektora ZZSP Nr 1 w Gryfinie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  4. Pismo Dyrektora SOS-W w Chojnie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  5. Pismo Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
  8. Skierowanie pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  9. Skierowanie pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie podpisania umowy na usługi związane z nadzorem eksploatacyjnym oraz bieżącą konserwacją systemu ARCHIWUM- pojazdów opartym na systemie ewidencji pojazdów REJESTR.
  2. Skierowanie pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie działań Zarządu Powiatu i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych.

data opublikowania: 2006-10-20 08:31:48
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-20 08:31:48

Strona odwiedzona 859 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.