Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

40 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-07-27, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 39/III/2007 z dnia 19 lipca 2007 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie przy ul. Dworcowej 3.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład SOSW im. Mieszka I w Chojnie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. "Audyt zewnętrzny projektów stypendialnych".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. wyboru wykonawcy na roboty budowlane polegające na "Remoncie pomieszczeń budynku internatu - I piętro, w ZSP Nr 2 w Chojnie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie odpowiedzialności i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia dokumentacji, trybu i ogłoszenia o zamówieniu publicznym na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie zawierający dodatkowe informacje ws. zawarcia porozumienia między Miastem Zabrze a Powiatem Gryfińskim (dot. dzieci przebywających w rodzinie zastępczej).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 14. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie ws. wyrażenia zgody na zakwaterowanie w placówce na okres 9 dni studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania porozumienia z prywatnymi inwestorami ws. budowy chodnika na ulicach powiatowych w Gryfinie.
 16. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2007 r.
 17. Pismo Prezesa NZOZ "INTERMED" z Nowogardu dot. zwrotu faktur za usługi porządkowe w pomieszczeniach dzierżawionych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 18. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. propozycji Pana B. Baranowskiego ws. zagospodarowania materiału kamiennego pokruszonego na zlecenie PZD w Gryfinie w ilości przekraczającej szacowaną.
 19. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna w sprawie rozłożenia na raty kary zapłaconej z tytułu wycinki drzewa (lipy) bez wymaganego zezwolenia.
 20. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami ws. przyjęcia i podpisania porozumienia z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Gryfinie ws. użyczenia mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 193/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.07.2007 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania szczegółowego harmonogramu działań związanych z relokacją Domu Dziecka w Binowie wraz z określeniem zadań operacyjnych, zarządczych i kontrolno-nadzorczych.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziały Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego oraz obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Pani Edycie Daszkiewicz p.o. dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-07-26 13:58:21
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-26 13:58:21

Strona odwiedzona 826 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.