Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

67 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-03-01, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniosek Zastępcy Głównego Księgowego dot. weksla wystawionego przez byłego Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na zabezpieczenie ustanowionego Zarządu ZOZ w Gryfinie na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "ZD".
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s dokonania remontu instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniach chronionych mieszczących się w budynku internatu ZSP Nr 1 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. przyjęcia sprawozdań rocznych z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia realizacji zadań Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia samorządu powiatu gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.
 13. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki.
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych".
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie,z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z usługami finansowymi - punkt kasowy.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Gminy Gryfino w/s uzgodnienia projektu usytuowania słupów oświetlenia ulicznego, ułożenia linii kablowej oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane dla powyższej inwestycji na działkach nr 21/53, 21/55, 21/56 w obrębie Gryfino 4, będących własnością Gminy Gryfino w użytkowaniu wieczystym Powiatu Gryfińskiego i działki nr 25/5 w obrębie Gryfino 4, Gmina Gryfino, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. informacji i wniosków do realizacji planu optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2012 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2012/2013.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-02-29 12:39:53
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-29 12:39:53

Strona odwiedzona 361 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.