Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 39/2017
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2017-03-31

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r., poz. 61, poz. 245) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 289; zmiany: Dz. U. z 2015 r., poz. 1954, z 2017 r., poz. 24) oraz uchwały Nr 407/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie metod wyceny i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych kategorii aktywów i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 08 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 44/2013 z dnia 24 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 119/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 12/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. Starosty Gryfińskiego wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1w § 1 ust. 1pkt 1 -2 i 4 otrzymują brzmienie:
  "1) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami);
  2) ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późniejszymi zmianami);
  4) Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - rozumie się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), ( Dz.U. z 2016 poz. 1864);":
 2. w załączniku nr 2 do zarządzenia:
  1. § 3 ust. 3, pkt 7 otrzymuje brzmienie:
   "7) "BiznesPl@net" - program przeznaczony do sporządzania elektronicznego przekazywania przelewów i wyciągów bankowych, przekazany przez bank prowadzący obsługę kasową budżetu powiatu zgodnie z zawarta umową,",
  2. § 4 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
   "6) "Faktury sprzedaży JB" - grupujący operacje gospodarcze dokumentujące przedmiot i wartość sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT i oznaczone są symbolem FV, FK, FW,";
 3. w załączniku nr 3:
  1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1 W budżecie Powiatu Gryfińskiego obowiązuje następujący wykaz kont bilansowych księgi głównej:
   1. 133 - Rachunek budżetu;
   2. 134 - Kredyty bankowe;
   3. 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki;
   4. 140 - Środki pieniężne w drodze;
   5. 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych;
   6. 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych;
   7. 224 - Rozrachunki budżetu;
   8. 225 - Rozliczenie niewygasających wydatków;
   9. 240 - Pozostałe rozrachunki;
   10. 250 - Należności finansowe;
   11. 260 - Zobowiązania finansowe;
   12. 271 - Rozliczenia VAT należnego z jednostkami organizacyjnymi;
   13. 272 - Rozliczenia VAT naliczonego z jednostkami organizacyjnymi;
   14. 290 - Odpisy aktualizujące należności;
   15. 901 - Dochody budżetu;
   16. 902 - Wydatki budżetu;
   17. 903 - Niewykonane wydatki;
   18. 904 - Niewygasające wydatki;
   19. 909 - Rozliczenia międzyokresowe;
   20. 960 - Skumulowane wyniki budżetu;
   21. 961 - Wynik wykonania budżetu;
   22. 962 - Wynik na pozostałych operacjach;
   23. 968 - Prywatyzacja.",
  2. w § 2 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu:
   "14a) konto 271 - "Rozliczenie VAT należnego z jednostkami organizacyjnymi" buduje się według struktury 271/xx, gdzie xx to dwucyfrowy kod rozrachunku oznaczający jednostkę organizacyjną";
   "14b) konto 272 - "Rozliczenie VAT naliczonego z jednostkami organizacyjnymi" buduje się według struktury 272/xx, gdzie xx to dwucyfrowy kod rozrachunku oznaczający jednostkę organizacyjną:",
  3. § 4 otrzymuje brzmienie:
   "§ 4. Do klasyfikacji zdarzeń na kontach budżetu powiatu stosuje się postanowienia przepisów wymienionych na wstępie i części II opracowania pn. "Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" Marii Augustowskiej i Wojciecha Rupa, wydanie XVI oraz zasady zgodnie z opisem kont.",
  4. w § 6, ust. 4 w pkt 2 lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:
   "3) konto 300 - "Rozliczenie zakupu" stosuje się obowiązkowo na koniec roku obrotowego w zakresie rozliczenia wartości dostaw w drodze, robót, dostaw i usług niefakturowanych oraz zapłaconych zaliczek objętych fakturami VAT.".
  5. § 13 otrzymuje brzmienie:B"§ 13. Do klasyfikacji zdarzeń dotyczących ewidencji jednostki budżetowej, ewidencji dochodów Skarbu Państwa i MPKZP stosuje się postanowienia przepisów wymienionych na wstępie i część I opracowania pn. "Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" Marii Augustowskiej i Wojciecha Rupa, wydanie XVI oraz zasady zgodne z opisem kont.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2017-04-11 15:00:41
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-11 15:00:41

Strona odwiedzona 243 razy
Inf. przygotowana przez: Mariola Płuciennik
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.