Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 12/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-01-31

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 11 ? 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Procedurze naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 10/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 7 ust. 1 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu: "4a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku;
  4b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;";
 2. w § 7 ust. 3 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: "15) kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności.";
 3. w § 22 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Na podstawie zestawienia punktacji ustalani są kandydaci (nie więcej niż pięciu), którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Jeżeli w Starostwie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, będzie niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisko urzędnicze, z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  2. W przypadku, gdy kandydaci, o których mowa w ust. 1 uzyskają tę samą liczbę punktów Przewodniczący Komisji, po konsultacji z pozostałymi członkami Komisji Rekrutacyjnej, dokonuje ostatecznego wyboru.";
 4. w § 23 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzenia naboru stosuje się § 22 ust. 1 zdanie drugie;";
 5. załączniki nr 2, 4 i 8 otrzymują odpowiednio brzmienie zgodne załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2012-02-02 15:22:12
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-02 15:22:12

Strona odwiedzona 708 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.