Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

72 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 363/2004 z dnia 2004-08-02

w sprawie zaopiniowania projektów opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcińsko Zdrój" "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzcińsko Zdrój"

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz. 715; Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392; M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263) oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz.1208) oraz na podstawie § 59 ust. 1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/23/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 4, poz. 79), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2004 r. Burmistrza Gminy Trzcińsko Zdrój
Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zaopiniować pozytywnie projekty opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcińsko Zdrój" oraz "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzcińsko Zdrój".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zasady i tryb opiniowania przez Zarząd Powiatu projektów opracowań: Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami określają przepisy wymienione na wstępie projektu niniejszej Uchwały Zarządu Powiatu:

 • art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:
  "Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa".
 • art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
  "Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, których mowa w art.14.
  Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:
  - organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska".
 • art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
  "Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami.
  Projekty planów podlegają zaopiniowaniu:
  - projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu".
 • § 59 ust. 1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/23/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2002 r.:
  "Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych".

Burmistrz Gminy Trzcińsko Zdrój pismem z dnia 20.05.2004 r. znak: O.Ś.761/12/04 wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie przez organ wykonawczy powiatu w/w opracowań. Starostwo Powiatowe w Gryfinie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa po przeanalizowaniu materiałów wniosło uwagi i odesłało dokumentację do uzupełnienia pismem z dnia 09.06.2004 r. znak: Oś-7620/5-1/2004.

W dniu 07.07.2004 r. pismem znak: O.Ś.761/12/04 Burmistrz Gminy Trzcińsko Zdrój złożył do Starostwa poprawione i uzupełnione opracowania z ponowną prośbą o wydanie opinii przez Zarząd Powiatu. Złożone dokumentacje zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, polityką ekologiczną państwa oraz planami wyższego szczebla (tj. wojewódzkiego i powiatowego).

Opisane w opracowaniach zagadnienia obejmują ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego, zasobów przyrodniczych oraz problematykę gospodarki odpadami, obejmującą wytwarzanie, selektywne gromadzenie, odzysk i unieszkodliwianie powstających odpadów. Ponadto w opracowaniach określono harmonogram realizacji przedsięwzięć, ze wskazaniem kierunków i hierarchii działań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska na terenie miasta i gminy Trzcińsko Zdrój.

data opublikowania: 2004-08-09 15:18:15
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-09 15:18:15

Strona odwiedzona 779 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.