Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/113/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie przyjęcia "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015"

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 19. pkt 1) i 112 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001,Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366. Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 144 , poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251.poz. 1844 z 2007r. , Nr 35, poz.219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 , poz. 320.) Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje do realizacji "Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007- 2015" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE
 • Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • PCPR opracowało " Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007 -2015" i udostępniło na lamach strony internetowej powiatu projekt strategii do konsultacji z gminami.

Strategia powstała na bazie istniejących systemów wsparcia i jest spójna z Powiatowym Programem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Strategią Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie pomocy społecznej do 2015 roku. Niniejsza strategia wskazuje priorytety i wspólny kierunek działań dla wszystkich podmiotów (samorządów terytorialnych, instytucji, placówek , organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych) działających w obszarze polityki społecznej. Obszary powiatowej strategii w zakresie polityki społecznej określa art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 693 z późn. zm.). Strategia powiatowa uwzględnia programy pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i inne, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Punktem wyjścia dla tworzenia strategii była diagnoza problemów społecznych, a w szczególności określenie stopnia natężenia niekorzystnych zjawisk oraz miejsc ich występowania. Część diagnostyczna strategii zawiera opis oraz analizę lokalnych programów społecznych. Przedstawiono w niej informacje na temat sytuacji społecznej w powiecie, oraz analizę otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Końcowym etapem strategii będzie jej wdrożenie w życie oraz monitoring i ocena sposobu wdrażania. W związku z tym ostatnim elementem strategii w dokumencie zawarto opis czynności monitorujących oraz charakterystykę wskaźników, które będą służyć do oceny skuteczności wdrażania strategii.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-07-02 15:17:53
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 15:17:53

Strona odwiedzona 1075 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.