Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/321/2009 z dnia 2009-10-22

w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług

Na podstawie art. 6 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 200, poz. 1688, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Dz.U. 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.

§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej, o której mowa w § 2 ust. 1 w/w Porozumienia, na warunkach uzgodnionych w toku jego realizacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Na podstawie podjętych ustaleń w ramach spotkań Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego, Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego, jak również postanowieniami Uchwały Nr 512/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2009, przyjęto koncepcję i harmonogram prac nad budową Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) oraz powołano Zespół ds. przygotowania założeń umowy Konsorcjum ZST. W/w zespół na pierwszym spotkaniu ustalił, że formalne podstawy tworzenia ZST będą powstawały dwuetapowo: najpierw Porozumienie określające ramowe zasady współpracy, a następnie Umowa partnerska zawierająca ustalenia szczegółowe, w tym m.in. podział wkładu własnego.

Finansowanie przedsięwzięcia budowy ZST odbędzie się w oparciu o środki pochodzące z III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2007-2013 (Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług). Środki przeznaczone na Działanie 3.1 to kwota 140 mln zł, a na Działanie 3.2 to kwota 56 mln zł. Przewiduje się, że środki Unii Europejskiej będą stanowiły 75% tych kwot, pozostałe 25% zapewni samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz z samorządami lokalnymi.

Kierownik Referatu Informatyki
mgr inż. Waldemar Trzeciak


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-10-23 11:49:17
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 11:49:17

Strona odwiedzona 681 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.