Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/374/2010 z dnia 2010-09-09

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 474 280,66 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 215 976,86 zł
  • rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 215 976,86 zł
 • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 175,00 zł
  • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175,00 zł
 • dział 750-Administracja publiczna – 35 682,63 zł
  • rozdział 75020-Starostwa powiatowe – 35 682,63 zł
 • dział 852-Pomoc społeczna – 7 785,07 zł
  • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 7 785,07 zł
 • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 920,00 zł
  • rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - 920,00 zł
 • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 213 741,10 zł
  • rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 213 741,10 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 146 527,34 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 215 976,86 zł
   • rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 215 976,86 zł
  • dział 600-Transport i łączność - 444 194,16 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 444 194,16 zł
  • dział 750-Administracja publiczna – 35 000,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe – 35 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 61 000,00 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 31 000,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 30 000,00 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 250 000,00 zł
   • rozdział 85195- Pozostała działalność - 250 000,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 60 960,07 zł
   • rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 7 960,07 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej – 53 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 21 246,68 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 21 246,68 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 920,00 zł
   • rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - 920,00 zł
  • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57 229,57 zł
   • rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 52 229,57 zł
   • rozdział 90095-Pozostała działalność – 5 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 672 246,68 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 308 000,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 8 000,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 300 000,00 zł
  • dział 851- Ochrona zdrowia - 250 000,00 zł
   • rozdział 85111- Szpitale ogólne - 250 000,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 35 000,00 zł
   • rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 35 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 21 246,68 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 21 246,68 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 53 000,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 53 000,00 zł
  • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 000,00 zł
   • rozdział 90095-Pozostała działalność – 5 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Tabela określająca dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela określająca plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca limity wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
  1. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 175,00 zł oraz w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, o kwotę 7 785,07 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze i § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 960,07 zł.
  2. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403- Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 920 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego.
  3. Otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zniszczenia mienia Powiatu Gryfińskiego zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe w kwotę 35 682,63 zł. Zwiększa się jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe.
  4. Przesunięciem w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie kwoty 250 000,00 zł z działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziału 85111- Szpitale ogóle do rozdziału 85195-Pozostała działalność. Przyznana spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. dotacja w kwocie 100 000,00 zł z uwagi na poniesione już przez Spółkę wydatki, powoduje konieczność odprowadzenia podatku od towarów i usług. Podwyższenie Spółce kapitału zakładowego o tę kwotę jest rozwiązaniem efektywniejszym, nie powodującym dodatkowych kosztów, natomiast podwyższenie kapitału o 150 000,00 zł (zmniejszenie planu wydatków na inwestycję polegającą na dostosowaniu obiektów na ul. Armii Krajowej w Gryfinie na potrzeby ochrony zdrowia) związane jest z tym, że szpital nie otrzymał środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości wnioskowanej na początku roku.
  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 35 000,00 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. Środki przeznaczone są na wymianę wykładzin w pokojach biurowych II piętra w budynku przy ul. 11 Listopada 16d.
  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostałe działalność, polegających na przesunięciu kwoty 5 000,00 zł z § 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do § 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
  7. Włączeniem dochodów, pozostałych po zlikwidowanym z dniem 01.01.2010 r. PFOŚiGW w Gryfinie, w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwocie 213 741,10 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań służących ochronie środowiska naturalnego
  8. Zmianą w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie, polegającą na zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł planu wydatków w dziale dział 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność i zwiększeniu o tę samą kwotę planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe.
  9. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 61 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w tym samym dziale o 8 000,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 53 000,00 zł. Zmiany związane są z zakupem usług remontowych (remont korytarza w liceum) i zakupem energii.
  10. Wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 215 976,86 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem Umowy Nr UDA-POKL.08.01.02-32-002/10-00 o dofinansowanie Projektu: "Przedsiębiorca to mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dnia 29.07.2010 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie (Uchwała Nr 809/2010) wprowadził do planu wydatków jednostki środki na realizację projektu z rozdziału 85333-Powiatowe urzędy pracy w wysokości 21 246,68 zł, w związku z tym zwiększa się plan wydatków jednostki w tym rozdziale i o tę kwotę, przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 85395-Pozostała działalność.
 2. Zmian w załączniku dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. dokonuje się w związku z dotacją celową dla gminy Gryfino (zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 158 962,45 zł). Zmiany związane z inwestycją na ul. Mieszka I w Gryfinie.
 3. Zmian w załączniku dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. dokonuje się w związku z pismem Głównego Geodety Kraju znak IZ-3131-134/09 z dnia 23 lipca 2010 r. zgodnie z którym zwiększa się plan przychodów i wydatków PFGZGiK w Gryfinie o 72 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.
 4. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku ze zmniejszeniem o 100 000,00 zł planu wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne (dotacja dla "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o.) oraz ze zmianą dotacji związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.
 5. Zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku z podpisaniem Umowy Nr UDA-POKL.08.01.02-32-002/10-00 o dofinansowanie Projektu: "Przedsiębiorca to mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-09-13 09:35:02
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 09:35:02

Strona odwiedzona 992 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.