Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/375/2010 z dnia 2010-09-09

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) i art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej "należnościami", przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, których sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 3.

 1. Należności mogą być umarzane w całości, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:
  1. dłużnik- osoba fizyczna-zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;
  2. dłużnik- osoba prawna-został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  4. dłużnik- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej-uległ likwidacji, a osoby trzecie z mocy prawa nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu należności;
  5. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
 2. Umarzanie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4.

 1. Przesłanki umorzenia należności, o których mowa § 3 ust.1, powinny być udokumentowane przez dłużnika, a gdy umorzenie następuje z urzędu-przez organ lub osobę uprawnioną do umorzenia.
 2. Przesłanki umorzenia należności określone w § 3 ust. 1 powinny być udokumentowane w szczególności:
  1. aktem zgonu osoby fizycznej lub zaświadczeniem o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanym przez organ prowadzący rejestr;
  2. postanowieniem sądu o:
   1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
   2. umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a,
   3. zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego;
  3. postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  4. protokołem sporządzonym przez powiatową jednostkę organizacyjną, zaopiniowanym przez radcę prawnego, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe lub wyższe od jej kwoty.

§ 5. Na wniosek dłużnika:

 1. należności mogą być umarzane w części;
 2. mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;
 3. płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty
  • w przypadkach uzasadnionych interesem dłużnika lub interesem publicznym.

§ 6.

 1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest Zarząd Powiatu.
 2. Jeżeli wartość należności głównej przekracza kwotę 6 000 zł, jej umorzenie przez Zarząd Powiatu może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu.

§ 7. Zarząd Powiatu, uprawniony do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności głównej jest również uprawniony do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w uchwale.

§ 8.

 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
 2. W przypadkach określonych w § 3 ust.1 pkt 1,2 i 4- umorzenie należności następuje jednostronnie w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 9. Pomoc udzielana na podstawie § 3 ust.1 pkt. 5 i § 5 niniejszej uchwały może stanowić pomoc publiczną – pomoc de minimis. Udzielanie pomocy de minimis następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006.

§ 10. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązane są do przedstawienia:

 1. Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz pozostałych informacji wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53 poz.311).

§ 11.

 1. Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności, obejmujące wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 sporządzane są na dzień kończący kwartał - w terminie jednego miesiąca po zakończeniu kwartału.
 3. Dane w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 wykazuje się narastająco, od początku roku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nowa ustawa o finansach publicznych oraz zawarte w niej regulacje dotyczące określania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz możliwości udzielania ulg w spłacie wierzytelności Powiatu uzasadnia przyjęcie uchwały w zaproponowanym kształcie.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-09-13 09:35:02
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 09:35:02

Strona odwiedzona 1359 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.