Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

181 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 742/2010 z dnia 2010-03-18

w sprawie ustalenia zasad przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2010/2011

Na podstawie § 24 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232; z 2009 r. Nr 31 poz. 208) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się zasady przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2010/2011, w następujący sposób:
  1. Do szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy przyjmowane są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej powinna wynosić:
   1. w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – od 10 do 16,
   2. w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8.
  3. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim formą realizacji obowiązku szkolnego są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi:
   1. zespołowe (2-4 osób) 4 godziny dziennie ( 20 godz. tygodniowo),
   2. indywidualne 2 godziny dziennie (10 godz. tygodniowo).
 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 1.

§ 2. W związku z trudnymi warunkami demograficznymi dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, za zgodą organu prowadzącego.

§ 3. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania zapewnia się możliwość zakwaterowania w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek specjalnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu – Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu – Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu – Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu – Marek HipszUZASADNIENIE

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232), dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkoły ponadgimnazjalnej, natomiast organ prowadzący ustala, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych.

Ponieważ, w Powiecie Gryfińskim od kilku lat nie ma możliwości tworzenia oddziałów klas pierwszych (z powodu braku odpowiedniej liczby dzieci), zasadnym jest przyjmowanie uczniów do funkcjonujących oddziałów – w miarę posiadanych wolnych miejsc.

data opublikowania: 2010-03-18 14:54:27
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 14:54:27

Strona odwiedzona 612 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.