Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/203/2013 z dnia 2013-10-01

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego, wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XV/128/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; Dz. U z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; Dz. U z 2013 r. poz. 827.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w zakładach i jednostkach, o których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych związana jest ze zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu szkół, wynikającymi z podjętych uchwał. Zmiany polegają na:

 • likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. trzech szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie: II Liceum Profilowanego, Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych;
 • likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,
 • likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - uchwałą nr XXXIII/281/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.;
 • rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie
  oraz likwidacją dwóch szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie;
 • utworzeniu z dniem 1 września 2013 r. Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie;
 • utworzeniu z dniem 1 września 2013 r. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Czarnowie, która działa w nowopowołanym zespole szkół.

Uchwała nie wywołuje skutków finansowych i ma charakter porządkujący.
W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-10-04 15:24:26
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 15:24:26

Strona odwiedzona 275 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.