Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

67 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 215/2012 z dnia 2012-03-01

w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218), Dz.U.2008 Nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 Nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 Nr 92, poz.753, Dz.U.2010 Nr 28, poz.142, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 106, poz.675, Dz.U.2011 Nr 21 poz. 113, Dz.U.2011 Nr 149, poz. 887, Dz.U.2011 Nr 217, poz. 1281), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz.U.2008 Nr 69, poz.415, Dz.U.2008 Nr 70, poz.416, Dz.U.2007 Nr 192, poz.1378, Dz.U.2008 Nr 171, poz.1056, Dz.U.2008 Nr 216, poz.1367, Dz.U.2008 Nr 237, poz.1654, Dz.U.2009 Nr 6, poz.33, Dz.U.2009 Nr 69, poz.595, Dz.U.2009 Nr 97, poz.800, Dz.U.2009 Nr 91, poz.742, Dz.U.2009 Nr 115, poz.964, DzU.2009 Nr 125, poz.1035, Dz.U.2009 Nr 127, poz.1052, Dz.U.2009 Nr191, poz.1366, Dz.U.2009 Nr 161, poz.1278, Dz.U.2009 Nr 219, poz.1706, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 81, poz.531, Dz.U.2010 Nr 238, poz.1578, Dz.U.2010 Nr 239, poz.1593, Dz.U.2010 Nr 254, poz.1700, Dz.U.2010 Nr 257, poz.1725, Dz.U.2010 Nr 257, poz.1726, Dz.U.2011 Nr 45, poz.235, Dz.U.2011 Nr 106, poz.622, Dz.U.2011 Nr 171, poz.1016, Dz.U.2011 Nr 205, poz.1211, Dz.U.2011 Nr 291, poz.1707) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przystąpienie Powiatu Gryfińskiego reprezentowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie do realizacji projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON.

§ 2

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. Zawarcia umowy o realizację projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON oraz podpisywania aneksów do tej umowy.
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do:
  • podejmowania decyzji finansowych związanych z jego realizacją
  • podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki,
  • składania wymaganych sprawozdań
  • podejmowania wszelkich innych czynności wynikających z bieżącej realizacji projektu i jego rozliczania

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 01.03.2012 r. do 31.03.2013 r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.03.2012 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Powiat Gryfiński, reprezentowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zamierza przystąpić do realizacji projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON. Projekt ma być realizowany w okresie od 01.03.2012r. do 31.12.2012r.

W ramach projektu przewiduje się wypłatę świadczeń dodatkowych dla osób niepełnosprawnych do 25 roku życia oraz do 27 roku życia w przypadku absolwentów szkół wyższych, na rehabilitację zawodową w przypadku skierowania tych osób na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dofinansowanie projektu na rok 2012 wynosi - 50 529,60 zł, w tym:

 • świadczenia na rehabilitację zawodową absolwentów skierowanych na staż - 29 858,40 zł
 • premie dla doradców zawodowych z tytułu objęcia opieką stażystów - 7 656,00 zł
 • premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów - 13 015,20 zł

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną Powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie przy realizacji projektu.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do realizacji projektu, konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej przystąpienie do realizacji projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON oraz udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. Zawarcia umowy o realizację projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON oraz podpisywania aneksów do tej umowy.
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do:
  • podejmowania decyzji finansowych związanych z jego realizacją
  • podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki,
  • składania wymaganych sprawozdań
  • podejmowania wszelkich innych czynności wynikających z bieżącej realizacji projektu i jego rozliczania

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Bogusława Florek

data opublikowania: 2012-03-05 10:28:53
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 10:28:53

Strona odwiedzona 299 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.