Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

85 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 252/2016 z dnia 2016-08-25

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami"

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:
  1. Przewodniczący komisji:
   • Andrzej Krzemiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych;
  2. Sekretarz komisji:
   • Stojan Diakowski - Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych;
  3. Z-ca Przewodniczącego komisji:
   • Jerzy Sawicki - Podinspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
  4. Członek komisji:
   • Grzegorz Downar - Geodeta Powiatowy.

§ 2.

 1. Celem komisji przetargowej jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami".

§ 3.

 1. Do zadań komisji przetargowej należy przeprowadzenie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia:
  1. ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;
  2. przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pytania, które wpływają do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
  3. przygotowywanie propozycji modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  4. sprawdzenie czy wykonawcy wpłacili wadia do przetargu;
  5. otwarcie ofert;
  6. złożenie przez wszystkich członków komisji przetargowej na ręce przewodniczącego komisji przetargowej oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie członka z prac komisji. Przewodniczący komisji przetargowej składa powyższe oświadczenie Zarządowi Powiatu;
  7. przedstawienie Zarządowi Powiatu propozycji wyłączenia z prac komisji przetargowej członków komisji przetargowej podlegających wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
  8. dokonanie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert zgodnie z kryteriami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  9. wystąpienie do wykonawców o ewentualne uzupełnienie ofert lub wyjaśnienie wątpliwości co do złożonych ofert;
  10. przedstawienie Zarządowi Powiatu propozycji wyboru najkorzystniejszych ofert, odrzucenia ofert, wykluczenia wykonawców, rozstrzygnięcia odwołań jak również, w zakresie, o którym mowa w 20 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Wniosek o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
  11. ogłoszenie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz przesłanie informacji oferentom zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
  12. zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o zawarciu umowy;
  13. przedstawienie do podpisania dwóm członkom Zarządu Powiatu uzupełnionego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4.

 1. Pracami komisji przetargowej kieruje przewodniczący komisji przetargowej, który rozdziela zadania poszczególnym członkom komisji przetargowej, sprawdza ich wykonanie oraz wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przetargowej przy otwarciu ofert lub na posiedzeniu komisji przetargowej jego zadania wykonuje z-ca przewodniczącego komisji przetargowej, co jest odnotowane w protokole.

§ 5.

 1. Czynności prowadzone przez członków komisji przetargowej są dokumentowane w protokole z prac komisji przetargowej sporządzanym przez sekretarza komisji przetargowej.

§ 6.

 1. Protokół z prac komisji przetargowej powinien zawierać następujące informacje:
  1. imiona i nazwiska członków komisji przetargowej biorących udział w poszczególnych posiedzeniach komisji przetargowej;
  2. data, godzina i miejsce poszczególnych posiedzeń komisji przetargowej;
  3. wskazanie zadań powierzonych przez przewodniczącego członkom komisji przetargowej;
  4. czynność wykonywane przez jednego z członków komisji przetargowej jest weryfikowana przez innego członka komisji przetargowej, wyznaczanego przez przewodniczącego komisji przetargowej;
  5. opis wykonanych czynności ze szczególnym uwzględnieniem spraw dyskusyjnych i budzących wątpliwości. W przypadku różnych zdań poszczególnych członków komisji przetargowej w sprawach
  6. będących tematem prac komisji przetargowej w protokole należy zamieścić informację o rozbieżności stanowisk z informacją, które osoby optowały za jakimi rozwiązaniami.

§ 7.

 1. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 8.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Komisja jest powołana w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami". Do zadań Komisji należy ocena ofert i przedstawienie Zarządowi Powiatu w Gryfinie propozycji rozstrzygnięcia postępowania.

data opublikowania: 2016-08-29 08:11:14
data ostatniej aktualizacji: 2016-08-29 08:11:14

Strona odwiedzona 179 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.