Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający na opracowanie dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy) dla zadania pn. "Remont i modernizacja pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie" wybrał ofertę:
- firmy INWEST PROJEKT mgr inż. Habib Hamdaoui ul. Szczecińska 19, 74-100 Gryfino - z oferowaną kwotą w wysokości 12.000,00 zł brutto
Była to jedyna oferta w postępowaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji modernizacji pracowni szkolnych

Gryfino, dnia 10 lipca 2017 r.

RI.2721.08.2017.SD

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Remont i modernizacja pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Remont i modernizacja pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie" w zależności od wyboru przez Zamawiającego oferty dot. sporządzenia:
  1. Programu funkcjonalno - użytkowego dla ww. zadania realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na poszczególne pracownie i oszacowaniem wstępnych kosztów inwestycji,
   lub
  2. dokumentacji technicznej (projekt, specyfikacje techniczne, przedmiar i kosztorys) dla ww. zadania z podziałem na poszczególne pracownie,

   Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty na jeden rodzaj dokumentacji.
  1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią:
   1. załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty - opis przedmiotu zamówienia
   2. załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty - materiały pomocnicze - wstępne rzuty rozmieszczenia wyposażenia
   3. załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty - wzór umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentacje w 4 egz., (kosztorys inwestorski w 1 egz, przedmiary robót w 1 egz., szczegółowa specyfikacja techniczna w 1 egz.)
   Wszystkie opracowania po 1 egz. na płycie CD (kosztorysy w formacie PDF i ATH).
   Program funkcjonalno-użytkowy w 2 egz. i 1 egz.w formie elektronicznej na płycie CD.
  3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali wytyczne do projektowania i kosztorysowania z Zamawiającym (protokół uzgodnień), jako podstawę do rozpoczęcia prac projektowych
  4. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. art. 29-31 ustawy Pzp (szczególnie z uwzględnieniem art. 29 ust.3 tj.: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny")

   oraz być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) oraz z art. 20 Prawa budowlanego (tj. - Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
  5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż dla prawidłowego sporządzenia oferty zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  31 sierpień 2017
 3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
 4. Do oferty należy załączyć:
  1. odpis z KRS lub CEIDG
  2. wykaz osób przeznaczonych do wykonania zamówienia (branża konstrukcyjna, sanitarna oraz elektryczna)
  3. dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje osób wymienionych w wykazie.
 5. Płatność:
  Płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Andrzej Krzemiński tel. 91 40 45 000 wew. 244.
 7. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy (7 KB) ZIP
 2. opis przedmiotu zamówienia (232 KB) PDF
 3. materiały pomocnicze (1,7 MB) ZIP
 4. wzór umowy (340 KB) PDF
 5. wykaz osób (9 KB) ZIP
 6. dokumentacja fotograficzna stanu obecnego (6,6 MB) ZIP

data opublikowania: 2017-07-10 15:53:27
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-25 14:57:13

Strona odwiedzona 698 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.