Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 20 luty 2020 r.

RI.272.2.1.2020.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Gryfinie"

Na podstawie art. 92 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera:
  ofertę nr 3 Wykonawcy PAAN-BUS Sp. z o.o. ul. Przedwiośnie 14/2 70-877 Szczecin, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert: cena - 60 %, koordynator jakości -10 %, wysokość kar umownych - 30 %. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 4. Umowa zostanie zawarta po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 28.01.2020 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 31.01.2020 R.

Gryfino, dnia 31 stycznia 2020 r.

RI.272.2.1.2020.SD

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
z dnia 31.01.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Gryfinie"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 31.01.2020 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło 5 ofert.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 339.928,16 zł brutto.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2020-01-17 12:22:57
data ostatniej aktualizacji: 2020-02-20 12:12:28

Strona odwiedzona 407 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.