Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 2 kwietnia 2020 r.

RI.272.2.3.2020.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d"

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6) uPzp tj: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć"

Uzasadnienie faktyczne:
Z uwagi na pilną potrzebę przesunięcia środków finansowych zaplanowanych na ww. zadanie, Zamawiający jest w trakcie zmiany planu finansowego uniemożliwiając realizację zadania. Tym samym Zamawiający nie ma możliwości sfinansowania przedmiotowego zamówienia.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 28.02.2020 R.

RI.272.2.3.2020.SD

Gryfino, dnia 28 luty 2020 r.

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d"

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

 1. w części III SIWZ dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:
  W załączeniu przedstawiamy załącznik nr 12 - decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie jako dokument przekazany wykonawcy dokumentacji projektowej, jako podmiotu, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania (opis przedmiotu zamówienia).

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 13.03.2020 R.

Gryfino, dnia 12 marca 2020 r.

RI.272.2.3.2020.SD

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
z dnia 12.03.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 12.03.2020 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło 8 ofert.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 200.725,36 zł brutto.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2020-02-21 13:06:30
data ostatniej aktualizacji: 2020-04-03 15:03:07

Strona odwiedzona 838 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Stojan Diakowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.