Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

108 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-06-08, godz.09:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 106/II/2005 z dnia 20 maja 2005 r. i 107/II/2005 r. z 24 maja 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie będące odpowiedzią na pismo spółki "Jatex - Finanse" w sprawie zawarcia porozumienia.
  2. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat terminu wypłaty zaległych wierzytelności lekarzom.
  3. Notatka urzędowa Koordynatora Ochrony Zdrowia dotycząca oferty cenowej na histeroskop i diatermię endoskopową.
  4. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące o złożeniu przez część załogi podań o roziwązanie stosunku pracy.
  5. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie będące odpowiedzią na pismo "PROFIT" Sp. z o.o. wzywające Powiat Gryfiński do zapłaty kwoty 85.980,18 zł stanowiącej zobowiązanie SPZZOZ w Gryfinie.
  6. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia dotycząca pisma dyrektora na temat rowiązań dotyczących zabepieczenia świadczeń medycznych.
  7. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. SPZOZ Szpital Powiatowego w Gryfinie.
  8. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s sposobu wyłonienia nowej kadry zarządzającej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat anonimowego wystąpienia mieszkańca DPS w Dębcach, które wpłynęło w do w/w wydziału.
  2. Informacja Dyrektora Domu Dziecka w Binowie dotyczące odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2005 r. skierowanego do Zarządu Powiatu przez Panią Bożenę Małecką.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania zespołu opinijącego oferty na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonego do realizacji w 2005 r. - prowadzenie 8 placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgimnnym.
  4. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca pisma skierowanego do Dyrektora Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS" w Gardnie.
  5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków PCPR w Gryfinie w 2005 r.
  6. Podpisanie aneksu nr 3 do umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zadania - utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
  7. Podpisanie aneksu nr 4 do umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zadania - utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
  8. Wniosek Zarządcy Nieruchomościami w sprawie korekty zamówionej mocy cieplnej dla budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 i 11 Listopada 11D.
  9. Wniosek Zarządcy Nieruchomościami w sprawie zmiany grupy taryfowej mocy zamówionej energii elektrycznej dla budynkó Starostwa Powiatowego.
  10. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej nr działki 167/3, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, zbudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 1 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  11. Wniosek Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego Koła w Gryfinie z dnia 13.04.2005 r. w sprawie wskazania innego lokalu na prowadzenie działalności statutowej, w zamian za zajmowane lokale przy ul. Flisaczej 4, przeznaczone do sprzedaży.
  12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfiinie w sprawie przyjęcia umów w użyczenia i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania pod nazwą: Prowadzenie DPS w Nowym Czarnowie i Moryniu.
  13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości w obrebie 3 miasta Moryń, stanowiącej własnośc Powiatu Gryfińskiego na okres 5 lat.
  14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Czarnowo w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino, stanowiącej własnośc Powiatu Gryfińskiego na okres 5 lat.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania kosztów wyjazdu młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie do Mirow w Meklemburgii.
  2. Ponowne rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki mające na celu wytypowanie trzech przedstawicieli organu prowadzącego do udziału w pracach komisji konkursowej, w tym jej przewodniczącego.
  3. Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania projektu zamiennego linii kablowej 0,4 kV dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie firmie "CONBUD" ze Szczecina, mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 17c/3.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli a także specjalności i form kształcenia i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane.
  5. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2005 r.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacji układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie.
  7. Zatwierdzenie projektów arkuszy organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego.
  8. Omówienie spraw związnych z finansowanie oświaty w związku ze zmniejszeniem subwnecji oświatowej dla Powiatu Gryfińskiego.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniająca Uchwałę Nr 531/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gyfinie w sprawie zmiany reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
  4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dot. wniosku pani Magdaleny Ziętkiewicz najemcy budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie - o rozwiązanie umowy najmu".
  5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dot. wniosku firmy Usługi Prawnicze mgr Waldemar Masłowski o wynajem pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie".
  6. Wniosek w sprawie możliwości zabezpieczenia i przyznania środków finansowych w kwocie 75 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego i systemowego.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Podziękowania Prezesa Zarządu Janusza Łyjaka za uznanie skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

data opublikowania: 2005-06-15 10:56:24
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-15 10:56:24

Strona odwiedzona 953 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.