Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

148 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

2006-02-16, godz.13:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 144/II/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r., Nr 145/II/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. i Nr 147/II/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Pani Barbary Turkiewicz - byłego dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie będące odpowiedzią na pismo znak R.Z.8022/2/2006.
  2. Pismo do dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie rozszerzenia działalności o Poradnię Diabetologiczną.
  3. Pismo Kancelarii Prawnej "Zenon Wocial i Wspólnicy" działającej w imieniu Przedsiębiorstwa Techniczno - Handlowego HYDREX sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wezwania do zapłaty zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem odpowiedzi na to pismo przygotowanym przez Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie.
  4. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie skierowane do ZUS w/s wniosku o rozłożenie na raty i o niekierowanie do natychmiastowej egzekucji należności z tytułu składek za miesiąc grudzień 1998 r.
  5. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie skierowane do ZUS w/s wniosku o rozłożenie na raty i o niekierowanie do natychmiastowej egzekucji należności z tytułu składek za okres od sierpnia 2004 r. do listopada 2005 r.
  6. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem odpowiedzi adresowanym do spółki "PROFIT" z Łęcznej.
  7. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem pisma do Wojewody Zachodniopomorskiego w/s wydania opinii w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.
  8. Wniosek Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
  9. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wyrażenia zgody na przekazania przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rzecz NZOZ "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie w drodze cesji umów z ZOW NFZ w Szczecinie na świadczenia zdrowotne.
  10. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s zatwierdzenia zmiany w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  11. Pismo ZPP w/s realizacji projektu dot. Energii Odnawialnej w Polsce oraz powoływania specjalistów ds. ekoenergetyki.
  12. Pismo Przewodniczącego Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Gryfinie dotyczące przesłania dodatkowych informacji w toczącej się sprawie przeciwko dyrektorowi SPZZOZ w Gryfinie.
  13. Omówienie przebiegu spotkania Zarządu Powiatu w Gryfinie z Wojewodą Zachodniopomorskim na temat wydania opinii w/s likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej i wychowanka domu dziecka na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  2. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie n/t wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych za miesiąc styczeń 2006 r. wraz z liczbą dzieci w innych formach opieki zastępczej.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia Certyfikatu obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.
  4. Wniosek dyrektora Domu Dziecka w Binowie w/s realizacji programu naprawczego Domu Dziecka w Binowie.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zgłoszenia zmian do ewidencji gruntów dotyczących działki 335/1 położonej w obrębie Daleszewo, gm. Gryfino stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  7. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie możliwości zakupu ze środków PFOŚ i GW samochodu przeznaczonego do przewozu psów policyjnych.
  8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:
   1. Wyrażenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni,
   2. Przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia SPZOZ w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania SPZOZ w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu na temat wysokości opłat za wydanie dokumentów komunikacyjnych (kart pojazdu).
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zakupu usługi szkoleń w ramach wdrożenia oprogramowania firmy Vulcan pn. Optimum.
  3. Pismo Dyrektora PZD dotyczące porozumienia w sprawie przekazania i finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński od dnia 1 stycznia 2006 r.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wartości szacunkowej do postępowania o zamówienie publiczne na "Budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego".
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 625/2005 z dnia 05.10.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, realizowanego w ramach projektu pn.: "Budowa społeczeństwa informacyjnego ma terenie Powiatu Gryfińskiego".
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na: "Termomodernizację obiektów powiatowych".
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia wartości szacunkowej na 'Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych termomodernizacji budynków w ZSP nr 2 w Gryfinie - docieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji oraz w ZSP Nr 1 w Chojnie - docieplenie stropodachu.
  10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia SIWZ na postępowania o zmówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na: "wykonanie projektów budowlano - wykonawczych termomodernizacji budynków: ZSP Nr 2 w Gryfinie - docieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji, ZSP Nr 1 w Chojnie - docieplenie stropodachu".
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja dotycząca nieprzekazania dochodów budżetowych na rachunek budżetu powiatu przez Dyrektora PZD w Gryfinie/Banie, Dyrektora ZSP w Mieszkowicach oraz Dyrektora ZSP w Gryfinie.
  2. Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na 2006 rok.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom org. należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
  8. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie w sprawie wykazu zobowiązań jednostki na dzień 26 stycznia 2006 r.
  9. Wniosek w/s zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa powiatowego w Gryfinie.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia statutu powiatu gryfińskiego.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
  3. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę operatora sieci telefonicznej.

data opublikowania: 2006-02-15 13:26:52
data ostatniej aktualizacji: 2006-02-21 09:37:35

Strona odwiedzona 1059 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.