Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-03-12, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 19/III/2007 z dn. 12 marca 2007 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie opinii i do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie raportu w związku z postępowaniem naprawczym wynikającym z wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie określenia metodologii obliczania przewidywanych efektów finansowych przedsięwzięć naprawczych wynikających z wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia trybu zamówienia, wartości szacunkowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. "Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie oraz podjęcie uchwały ws. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: docieplenie przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie oraz na docieplenie ścian zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju poprzez zatwierdzenie:
  1. trybu postępowania -przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego.
   • Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: docieplenie przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie oraz na docieplenie ścian zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia planu zamówień publicznych dotyczącego udzielenia zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Zarząd Powiatu w Gryfinie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. ustalenia jednostki odpowiedzialnej za realizacje zadań własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, ustalonych w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie na 2007 r.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. określenia zadań realizowanych ze środków PFRON oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007 r.
 11. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników DPS w Moryniu.
 12. Wniosek Koordynatora ds. Zdrowia dot. przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2006 w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem prowadzącym.
  1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w SPZZOZ w Gryfinie za okres 01.01-03.08.2006 r.
  2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie za okres 04.08-31.12.2006r.
  3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za rok 2006.
 13. Pismo "INTERMED" Sp. z o.o. z Nowogardu dot. umowy trójstronnej z dn. 19.12.2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i "INTERMED" Sp. z o.o.
 14. Pismo Spółki Jatek Finanse zawierające propozycję zawarcia porozumienia z Powiatem Gryfińskim odnośnie uregulowania zobowiązań wobec spółki.
 15. Pismo Ryfarm Sp. z o.o. zawierające propozycję zawarcia ugody dot. spłaty wierzytelności SPZOZ w Gryfinie.
 16. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. zaopiniowania sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2006 SPZZOZ w Likwidacji.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wygaszenia trwałego zarządu PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach na nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Chojna, oznaczonej numerem działki 152/3, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. podpisania aneksu do umowy najmu oraz zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie czynszu najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Szczecińskiej 21, w okresie od 01.04.2007 r. do 31.10.2007 r.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wyboru przetargu na ustalenie ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 29/3 i 29/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Binowo, Gmina Stare Czarnowo, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
 20. Notatka służbowa ze spotkania zespołów oświatowych z dn. 6 marca 2007 r. sporządzona przez Wicestarostę Jerzego Milera.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-03-12 08:22:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-12 08:22:33

Strona odwiedzona 825 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.