Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

96 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-11-10, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 95/V/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozpatrzenie wniosku Spółki BUDIMEX S.A dot. zmiany terminu zakończenia umowy na realizację zadania pn.: "Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Jaśminowej w Żórawkach.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Banie w sprawie wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Steklno-Babinek w miejscowości Babinek.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do umowy zawartej ze Spółką MALDROBUD Sp. z o.o., Sp.K., w sprawie wykonania robót dodatkowych, które wystąpiły podczas realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki w m. Witnica".
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zajęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia treści i podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r., aneksu nr 1 do porozumienia nr 1/GN/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 r., upoważnienia, pełnomocnictwa, deklaracji do weksla niezupełnego.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s akceptacji i podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 14/RI/16, dotyczącej sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na usługi w zakresie przygotowania Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz rozliczenia dla Projektu planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 - 2020, - Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: "Termomodernizacja budynku internatu dziewcząt SOSW przy ul. Podmurze 4 w Chojnie" oraz "Termomodernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie".
 12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy o zlecenie realizacji zadania publicznego.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2015/2016.
 15. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania organizacji XVI Międzynarodowego Turnieju Badmintona.
 16. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania wyjazdu do teatru Sekcji emerytów i rencistów ZNP w Gryfinie.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2017 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zakwalifikowania składników majątku ruchomego do kategorii majątku zużytego.
 20. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą płatniczą.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2016 r.
 23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r.
 24. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r.
 25. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków jednostki na 2016 r.
 26. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 27. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r.
 28. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków jednostki na 2016 r.
 29. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r.
 30. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r.
 31. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r.
 32. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany w planie dochodów jednostki na 2016 r.
 33. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "EK".
 34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński.
 36. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 37. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039.
 38. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-11-09 10:18:23
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-09 10:18:23

Strona odwiedzona 317 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.