Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/233/2021 z dnia 2021-11-25

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie gminy Trzcińsko Zdrój

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-wym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, umożliwiających wykorzystanie wód na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi (zwanych dalej "Jednostkami") na wodach Jeziora Strzeszowskiego, położonego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy używania Jednostek napędzanych silnikami spalinowymi o mocy nieprzekraczającej 6 KM.
 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy Jednostek, których użycie jest konieczne do realizacji celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/216/2021 Rady Powiatu w Gryfinie z dna 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 3342).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) Rada Powiatu posiada kompetencje do ograniczenia bądź zakazania użytkowania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Ograniczenia te nie mogą jednak dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych (art.116 ust. 4 ustawy POŚ).

Uchwałą Nr XXIX/216/2021 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2021 r. wprowadzono zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 3342), z mocą obowiązywania od dnia 05 sierpnia 2021 r. Zakaz nie dotyczył używania Jednostek spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 807), w godzinach od 11:00 do 18:00:

 1. w odległości co najmniej 50 m od linii brzegowej jeziora,
 2. w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegowej jeziora, jeżeli użycie Jednostki następuje wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przemieszczenia się na obszar, o którym mowa w pkt 1.

Po przeprowadzonych rozmowach i spotkaniach z mieszkańcami Strzeszowa oraz właścicielami działek rekreacyjnych Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju pismem z 03 sierpnia 2021 r. oraz 15 września 2021 r. zawnioskowali o całkowity zakaz używania łodzi i skuterów wodnych wyposażonych w silniki spalinowe o mocy powyżej 6 KM na wodach jeziora Strzeszowskiego, nie wyznaczając toru wodnego, odległości od linii brzegowej jeziora oraz godzin w jakich mogą poruszać się jednostki pływające. Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zmienił swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 02 czerwca 2021r. znak: OKP.4300.2.2021.OKP. Natomiast zaproponowane w obecnej uchwale rozwiązanie miało już aprobatę mieszkańców wyrażoną w Protokole Nr 1 /2021 z zebrania Rady Sołeckiej sołectwa Strzeszów odbytego w dniu 31.05.2021 r. w Strzeszowie.

Mając na uwadze powyższe pisma wypracowano zmiany, które zawiera przedmiotowa uchwała. Postanowienia niniejszej uchwały zmierzają do ograniczenia nadmiernego hałasu, powodowanego używaniem sprzętu motorowodnego z silnikami spalinowymi, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorem. Wprowadzenie zakazu przewidzianego uchwałą zapobiegnie również naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian niekorzystnych dla środowiska roślinnego i zwierzęcego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2021-11-29 09:18:01
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-29 09:18:01

Strona odwiedzona 597 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.