Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

O biuletynie

Dostępność

Wstęp Deklaracji

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Gryfinie - tekst odczytywalny maszynowo do pobrania w PDF lub RTF

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Gryfinie - tekst tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read) PDF lub RTF

Starostwo Powiatowe w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.gryfino.powiat.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki do pobrania (np. PDF, DOC, XLS) - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Redaktorzy starają się poprawne formatować pliki tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów źródłowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będą poprawiane oraz będą dokładane starania, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Niektóre zdjęcia w serwisie nie są dodatkowo opisane.
 • Filmy (obrady Rady Powiatu w Gryfinie) nie posiadają napisów dla osób głuchych. Przy takich filmach jest dołączony protokół z obrad.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodane jest tzw. szybkie menu, które wywoływane jest za pomocą klawisza Tab (tabulator). Szybkie menu pozwala na bezpośrednie przechodzenie do Menu, Treści strony, Wyszukiwarki lub Deklaracji dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą pełniącą w Powiecie Gryfińskim funkcję Koordynatora ds. dostępności jest Ewa Dobosiewicz.
Kontakt: ewa.dobosiewicz@gryfino.powiat.pl
Tel. 91 404 50 00 wew. 228.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do pobrania:

 • Informacja w PDF lub RTF
 • Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno?komunikacyjnej w PDF lub RTF
 • Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej w PDF lub RTF

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Gryfinie ma siedzibę w trzech budynkach:

 • Budynek przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie,
 • Budynek przy ul. 11 Listopada 16 w Gryfinie.
 • Budynek przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.

Budynek: Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • Wejście główne od ul. Sprzymierzonych:
  • wejście znajduje się powyżej poziomu gruntu, w celu wejścia do budynku należy pokonać schody w ilości 11 stopni,
  • istnieje również możliwość skorzystania z dzwonka, który znajduje się na ścianie budynku przed schodami po lewej stronie,
  • Kancelaria Ogólna znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych,
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • w budynku w holu znajduje się system monitoringu,
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami, na schodach znajdują się barierki i poręcze.
 • Wejście od parkingu wewnętrznego Urzędu:
  • wejście znajduje się poniżej poziomu gruntu,
  • wejście przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników,
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • nad wejściem znajduje się system monitoringu,
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi pokonanie schodów zamontowany został dzwonek zapewniający możliwość kontaktu z pracownikami Urzędu.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d

 • Wejście główne od ul.11 Listopada:
  • wejście znajduje się powyżej poziomu gruntu, w celu wejścia do budynku należy pokonać schody w ilości 5 stopni,
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • w budynku w holu znajduje się system monitoringu,
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami, na schodach znajdują się poręcze.
 • Wejście od parkingu wewnętrznego Urzędu:
  • wejście znajduje się powyżej poziomu gruntu,
  • wejście przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników,
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • nad wejściem znajduje się system monitoringu,
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku znajduje się winda.

Winda jest usytuowana wewnątrz budynku na parterze przy Wydziale Komunikacji i Transportu.

Dla osób z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi pokonanie schodów jest urządzony podjazd, przy schodach do budynku.

Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (Wydział Komunikacji i Transportu na I piętrze)

 • Wejście główne od ul.Dworcowej:
  • wejście znajduje się powyżej poziomu gruntu, w celu wejścia do budynku należy pokonać schody w ilości 4 stopnie,
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami, na schodach znajdują się poręcze.
 • Wejście między bryłami budynku:
  • wejście znajduje się powyżej poziomu gruntu, w celu wejścia do budynku należy pokonać schody w ilości 4 stopnie lub skorzystać z podjazdu,
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku znajduje się winda. Wydział Komunikacji i Transportu mieści się na I piętrze.

Winda jest usytuowana wewnątrz budynku na parterze w holu głównym po prawej stronie.

Dla osób z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi pokonanie schodów jest urządzony podjazd, przy schodach do budynku.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Komunikacja w języku migowym

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej osobami uprawnionymi, mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie za pośrednictwem

oraz osobiście

 • Kancelaria Ogólna (parter, pok. nr 11) i Sekretariat Starosty (I piętro, pok. nr 20) mieszczące się w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4
 • Sekretariat Starostwa (I piętro, pok. nr 104) przy ul. 11 Listopada 16 d.

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych) co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 914045000 lub 914153182, przez e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl lub e-mail: sekretarz@gryfino.powiat.pl.

W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Urzędzie.

Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osoba uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Informacje dodatkowe

W serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linku czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych aktywnych elementach strony w logicznej kolejności, za pomocą klawisza Tab (tabulatora). Linki wewnętrzne w serwisie, otwierają się w tym samym oknie przeglądarki. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie przeglądarki. Zastosowany jest kontrast tekstu do tła, dzięki czemu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.


Do pobrania:

data opublikowania: 2020-09-22 15:28:27
data ostatniej aktualizacji: 2024-04-10 12:50:56

Strona odwiedzona 7434 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Wojciech Sztanga
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.