Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Oświadczenia majątkowe

Zarząd Powiatu w Gryfinie

Oświadczenia majątkowe
Lp. okres czasu
1 za rok 2017
2 za rok 2018
3 za rok 2019
4 za rok 2020
5 za rok 2021
6 za rok 2022
7 za rok 2023
8 na podstawie art. 25c ust.1 i 5 ustawy o sam. powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1592 z późn. zm.) - pierwsze oświadczenia
9 na podstawie art. 25c ust.1 i 5 ustawy o sam. powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1592 z późn. zm.) - ostatnie oświadczenia

data ostatniej aktualizacji: 2024-06-18 15:06

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla składających oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych w związku ze złożeniem przez Panią/Pana oświadczenia majątkowego jest w przypadku radnego powiatu Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie, a w przypadku pozostałych osób zobowiązanych Starosta Gryfiński, z siedzibą ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy złożonych oświadczeń majątkowych zgodnie z nałożonym obowiązkiem ustawowym.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z nałożonym obowiązkiem ustawowym tj. realizacją zadań związanych z przyjmowaniem, analizowaniem, przekazywaniem oświadczeń majątkowych na podstawie art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe wskazane w oświadczeniu majątkowym będą udostępniane w pełnym zakresie podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz częściowo osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej (w zakresie części A oświadczenia majątkowego).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa (tj. przechowywanie przez okres 6 lat liczony od roku następnego w którym złożono oświadczenie).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.