Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 68

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/245/2022
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 rok
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/246/2022
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/247/2022
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2021 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/248/2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2021 r.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/249/2022
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2022 r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/250/2022
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2022 r.
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/251/2022
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2022 r.
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/252/2022
zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/253/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku"
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/254/2022
w sprawie wyłączenia Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i jego likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i przeniesienia kształcenia z Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/255/2022
w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/256/2022
w sprawie zmiany nazwy Technikum Zawodowego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/257/2022
w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/258/2022
w sprawie uchwalenia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2025"
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/259/2022
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Gryfińskiego, w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/260/2022
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/261/2022
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/262/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/263/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/264/2022
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/265/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/266/2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2021
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/267/2022
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2021
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/268/2022
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
25 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/269/2022
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/258/2022 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 marca 2022 r.
26 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/270/2022
w sprawie wniosku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Koło Nr 18 Gryfino-Miasto
27 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/271/2022
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Steklno położonego na terenie gminy Gryfino
28 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/272/2022
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego
29 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/273/2022
w sprawie wyłączenia Policealnej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie i jej likwidacji
30 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/274/2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 rok
31 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/275/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
32 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/276/2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku"
33 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/277/2022
w sprawie przystąpienia do opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2029 oraz powołania Zespołu ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2029
34 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/278/2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Banie, Moryń i Trzcińsko-Zdrój
35 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/279/2022
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok
36 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/280/2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
37 Uchwała Rady Powiatu nr
XXXVIII/281/2022
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania
38 Uchwała Rady Powiatu nr
XXXVIII/282/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok
39 Uchwała Rady Powiatu nr
XXXVIII/283/2022
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok
40 Uchwała Rady Powiatu nr
XXXVIII/284/2022
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
41 Uchwała Rady Powiatu nr
XXXVIII/285/2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa, Cedynia, Moryń i Trzcińsko-Zdrój
42 Uchwała Rady Powiatu nr
XXXVIII/286/2022
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego.
43 Uchwała Rady Powiatu nr
XXXVIII/287/2022
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
44 Uchwała Rady Powiatu nr
XXXVIII/288/2022
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok
45 Uchwała Rady Powiatu nr
XXXVIII/289/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
46 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/290/2022
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego katastrofy ekologicznej na rzece Odrze
47 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/291/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
48 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/292/2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 r.
49 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/293/2022
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino
50 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/294/2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna
51 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/295/2022
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok
52 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/296/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
53 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/297/2022
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXXVI/268/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
54 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/298/2022
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok
55 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/299/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
56 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/300/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
57 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/301/2022
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu gryfińskiego
58 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/302/2022
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Gryfińskiego
59 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/303/2022
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wezwania Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Gryfinie z dnia 20 września 2022 r.
60 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/304/2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa i Mieszkowice
61 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/305/2022
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji
62 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/306/2022
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok
63 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/307/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
64 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/308/2022
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego na 2023 r.
65 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/309/2022
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2030
66 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/310/2022
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
67 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/311/2022
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok
68 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/312/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.