Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Podstawa prawna: art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do pobrania w PDF PDF
  2. Załączniki:
   1. regulamin działalności w dwóch egzemplarzach,
   2. lista wszystkich członków założycieli (nie mniej niż trzech) zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis,
   3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
   4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.
 3. OPŁATY
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  7 dni
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub Sekretariat w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D pok. 104 (I piętro).
 7. INFORMACJE DODATKOWE
  Osoby fizyczne (co najmniej 3) zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, na spotkaniu założycielskim uchwalają regulamin działalności, który musi określać w szczególności:
  • nazwę stowarzyszenia,
  • cel/e stowarzyszenia,
  • teren i środki działania stowarzyszenia,
  • siedzibę stowarzyszenia,
  • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
  • sposób nabycia i utraty członkostwa,
  • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

  Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

  Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

  Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

  Stowarzyszenie zwykłe nie może:
  • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  • zrzeszać osób prawnych,
  • prowadzić działalności gospodarczej,
  • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
  Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

  Wniosek o wpis złożony przez zarząd powinien zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu.

  Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

  Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
 8. ZMIANY W STOWARZYSZENIU ZWYKŁYM
  1. Wniosek o wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do pobrania w PDF (79 kB) PDF
  2. W przypadku zmiany danych podlegających wpisowi do ewidencji, należy w terminie 7 dni złożyć wniosek o dokonanie zmiany danych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę zmiany.
  3. W przypadku zmiany regulaminu należy załączyć:
   • protokół zebrania na którym dokonano zmiany,
   • podjęte uchwały,
   • listę obecności na zebraniu,
   • regulamin stowarzyszenia uwzględniający uchwalone zmiany.
  4. W przypadku zmiany przedstawiciela, składu zarządu, organu kontroli wewnętrznej należy dostarczyć:
   • protokół zebrania na którym wybrano członków organów,
   • podjęte uchwały,
   • listę obecności na zebraniu,
   • informację o osobach pełniących ww. funkcje zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.
  5. Stowarzyszenie ma również obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego/członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej.
  6. Opłat nie pobiera się.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D pok. 205 (II piętro), tel. 91 404 50 00 wew. 221.

  Opłatę za wydanie zaświadczenia (17 zł) można wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino lub na konto: Bank PEKAO S.A. I/O nr konta: 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555

data opublikowania: 2016-10-05 11:39:59
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 12:40:40

Strona odwiedzona 2682 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Wioleta Marczak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.