Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Wniosek o dodatkowy wypis (wtórnik) z zezwolenia (licencji) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 s. 51 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o wydanie wypisu zezwolenia (licencji) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobierz PDF
  2. załączniki:
   • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w wysokości:
   • 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
   • 5000 euro na każdy następny pojazd samochodowy;
    Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:
    • roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, lub (w drodze odstępstwa):
    • zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej, w tym polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty określone wyżej.
   • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z zezwolenia (licencji) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
   • wykaz pojazdów: pobierz PDF
 3. OPŁATY:
  Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia (licencji) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy wynosi 110 zł.
  Opłata administracyjna:
  1. Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty podstawy do obliczenia.
  2. Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty podstawy do obliczenia.
  Opłaty należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA oddział Gryfino: 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030;
  Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Bank PEKAO S.A. I/O Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 za pośrednictwem Banków lub Poczty
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Do 1 miesiąca. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 7. UWAGI:
  W przypadku wykonywania transportu drogowego pojazdami lub zespołami pojazdów, których dmc przekracza 2,5 t, ale nie przekracza 3,5 t, nie wydaje się wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
  1. Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową:
   • posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej;
   • wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
   • niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
   • zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wniosek o wydanie wtórnika wypisu PDF

data opublikowania: 2021-01-27 13:04:18
data ostatniej aktualizacji: 2022-03-01 09:40:15

Strona odwiedzona 431 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magda Zwierzyńska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.