Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Jednostki Organizacyjne

Służby, Inspekcje i Straże

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Łużycka 55, 74-100 Gryfino, tel. 91-415-02-13

Od dnia 1 stycznia 1999r. na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872), zadania i kompetencje nadzoru budowlanego określone w ustawie - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016), na szczeblu powiatu, wykonuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998r. Nr 91 poz. 578) starosta sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 • powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek - powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • zatwierdza programy ich działania
 • uzgadnia wspólne działania tych jednostek na terenie powiatu
 • w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek
 • zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego:

 • w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo
 • na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Starosta występuje jako kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, którą jest Starostwo Powiatowe.

W sprawach dotyczących procesu inwestycyjnego, starosta występuje w charakterze inwestora.

Starosta występuje jako strona postępowania w prowadzonych przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących budowy lub utrzymania obiektów budowlanych stanowiących własność powiatu bądź będących w zarządzie powiatu.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego decyzją administracyjną nakazuje albo zobowiązuje starostę do wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia obiektu lub robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Starosta, wójt, burmistrz i prezydent mogą wydać powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia, w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych.

Starosta wójt, burmistrz i prezydent ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść polecenia.
Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie.
Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego natychmiast przedkłada sprawę wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia albo gdy polecenie narusza prawo.
Polecenie naruszające prawo jest nieważne. O nieważności polecenia rozstrzyga wojewoda.

W sprawach z zakresu nadzoru budowlanego należących do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, decyzje jako organ pierwszej instancji wydaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Kontrolę działalności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wykonują:

 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Skargi na działalność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego rozpatrywane są przez radę powiatu.
Skargi na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rozpatruje Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego są pracownikami służby cywilnej a nie pracownikami samorządowymi samorządu powiatowego.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Ustawodawca zaplanował zespolenie budżetowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w taki sposób, że środki finansowe przeznaczane z budżetu państwa na prowadzenia działalności organu nadzoru budowlanego, przekazywane są za pośrednictwem starostwa, bez możliwości dysponowania tymi środkami przez radę powiatu.

data opublikowania: 2005-11-07 10:35:44
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-14 10:22:25

Strona odwiedzona 19989 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Patrycjusz Szewczyk
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.