Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 61

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/324/2023
w sprawie przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2029"
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/325/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2022 r. na Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/326/2023
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2022 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/327/2023
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2022 r.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/328/2023
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/329/2023
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r.
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/330/2023
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r.
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/331/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Banie
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/332/2023
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/333/2023
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do współpracy w ramach Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/334/2023
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na obszarze powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2023
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/335/2023
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/336/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/337/2023
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2022
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/338/2023
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/339/2023
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/340/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/341/2023
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na możliwość używania jednostki pływającej z napędem spalinowym na Jeziorze Wełtyńskim
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/342/2023
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2023 r.
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/343/2023
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/344/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/345/2023
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2022
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/346/2023
w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na możliwość używania jednostki pływającej z napędem spalinowym na Jeziorze Wełtyńskim
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/347/2023
w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie
25 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/348/2023
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego
26 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/349/2023
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego
27 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/350/2023
w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Uchwała Nr XIII.67.S.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/350/2023 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
28 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/351/2023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok
29 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/352/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039
30 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/353/2023
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku"
31 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/354/2023
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2023 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego
32 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/355/2023
w sprawie udzielenia Gminie Cedynia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Polsko-Niemiecka Spartakiada Sportowa"
33 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/356/2023
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Piaseczno, gmina Banie
34 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/357/2023
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino
35 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/358/2023
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie
36 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/359/2023
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok
37 Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/360/2023
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do porozumienia partnerskiego w ramach Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027
38 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/361/2023
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania
39 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/362/2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok
40 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/363/2023
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok
41 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/364/2023
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2023 r.
42 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/365/2023
w sprawie ustalenia cen biletów i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej
43 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/366/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna
44 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/367/2023
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok
45 Uchwała Rady Powiatu
nr L/368/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039
46 Uchwała Rady Powiatu
nr L/369/2023
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok
47 Uchwała Rady Powiatu
nr LI/370/2023
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XLVI/338/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
48 Uchwała Rady Powiatu
nr LI/371/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Moryń i Trzcińsko-Zdrój
49 Uchwała Rady Powiatu
nr LI/372/2023
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok
50 Uchwała Rady Powiatu
nr LI/373/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039
51 Uchwała Rady Powiatu
nr LI/374/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cedynia
52 Uchwała Rady Powiatu
nr LII/375/2023
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
53 Uchwała Rady Powiatu
nr LII/376/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia bankomatu w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie
54 Uchwała Rady Powiatu
nr LII/377/2023
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie
55 Uchwała Rady Powiatu
nr LII/378/2023
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XLVI/338/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
56 Uchwała Rady Powiatu
nr LII/379/2023
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok
57 Uchwała Rady Powiatu
nr LII/380/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039
58 Uchwała Rady Powiatu nr LIII/381/2023 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2024
59 Uchwała Rady Powiatu nr LIII/382/2023 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok
60 Uchwała Rady Powiatu nr LIII/383/2023 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok
61 Uchwała Rady Powiatu nr LIII/384/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.