Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 48

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr I/1/2024
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie
2 Uchwała Rady Powiatu
nr I/2/2024
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie
3 Uchwała Rady Powiatu
nr I/3/2024
w sprawie wyboru Starosty Gryfińskiego
4 Uchwała Rady Powiatu
nr I/4/2024
w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Gryfinie
5 Uchwała Rady Powiatu
nr II/5/2024
w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu Rady Powiatu w Gryfinie, ustalenia jej składu osobowego i określenia przedmiotu jej działania
6 Uchwała Rady Powiatu
nr II/6/2024
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie i ustalenia jej składu osobowego
7 Uchwała Rady Powiatu
nr II/7/2024
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gryfinie i ustalenia jej składu osobowego
8 Uchwała Rady Powiatu
nr II/8/2024
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr II/9/2024
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie
10 Uchwała Rady Powiatu
nr II/10/2024
w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
11 Uchwała Rady Powiatu
nr II/11/2024
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego
12 Uchwała Rady Powiatu
nr II/12/2024
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2024 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego
13 Uchwała Rady Powiatu
nr II/13/2024
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok
14 Uchwała Rady Powiatu
nr II/14/2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2024-2039
15 Uchwała Rady Powiatu
nr III/15/2024
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku"
16 Uchwała Rady Powiatu
nr III/16/2024
w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2024 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2024 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego
17 Uchwała Rady Powiatu
nr III/17/2024
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania
18 Uchwała Rady Powiatu
nr III/18/2024
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok
19 Uchwała Rady Powiatu
nr III/19/2024
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok
20 Uchwała Rady Powiatu
nr III/20/2024
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich
21 Uchwała Rady Powiatu
nr III/21/2024
w sprawie wskazania reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
22 Uchwała Rady Powiatu
nr III/22/2024
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej w Chojnie przy ul. Dworcowej 1
23 Uchwała Rady Powiatu
nr III/23/2024
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej w Chojnie przy ul. Dworcowej 1
24 Uchwała Rady Powiatu
nr III/24/2024
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok
25 Uchwała Rady Powiatu
nr III/25/2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2024-2039
26 Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/409/2024
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2023 r.
27 Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/410/2024
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2023 r.
28 Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/411/2024
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2024 r.
29 Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/412/2024
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2024 r.
30 Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/413/2024
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2024 r.
31 Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/414/2024
w sprawie określenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
32 Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/415/2024
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok
33 Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/416/2024
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok
34 Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/417/2024
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego
35 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/418/2024
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2023
36 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/419/2024
w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2024-2026"
37 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/420/2024
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXIII/164/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2021-2025
38 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/421/2024
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.
39 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/422/2024
w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Spółdzielni Socjalnej "Promyk" w Goszkowie
40 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/423/2024
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej w Moryniu przy ul. Rynkowej 27
41 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/424/2024
w sprawie powierzania gminom powiatu gryfińskiego prowadzenia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w latach 2024-2029
42 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/425/2024
w sprawie wniosków Rzecznika Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli z dnia 8 lutego 2024 r.
43 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/426/2024
w sprawie skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
44 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/427/2024
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2024 rok
45 Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/428/2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2024-2039
46 Uchwała Rady Powiatu
nr LVIII/429/2024
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2023
47 Uchwała Rady Powiatu
nr LVIII/430/2024
w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej
48 Uchwała Rady Powiatu
nr LVIII/431/2024
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.