Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

96 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 292/2016 z dnia 2016-11-10

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 17 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: "9) Referat Informatyki w zakresie korzystania z systemów informatycznych.",
 2. w § 19 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) podpisywanie aktów notarialnych w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa;",
 3. w § 45 w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: "c) prowadzeniem spraw związanych z organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gryfińskim;",
 4. w § 51:
  1. w pkt 1:
   • skreśla się lit. q-aa,
   • dodaje się lit. q-zh w brzmieniu:
    "q) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami: praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem;
    r) generowanie profilów kandydatom na kierowców;
    s) wymiana pozwoleń wojskowych na prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
    t) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
    u) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zamianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawach jazdy, pozwoleniach na kierowanie tramwajem oraz zawiadomień o utracie i zniszczeniu tych dokumentów celem wydania ich wtórnika;
    v) przedłużanie ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
    w) dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego;
    x) dokonywanie wymiany zagranicznych praw jazdy na prawo jazdy krajowe;
    y) wydawanie zezwoleń na kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
    z) wydawanie decyzji kierującej na badania lekarskie kierującego pojazdem;
    za) wydawanie decyzji kierującej na badania psychologiczne, w zakresie psychologii transportu, kierującego pojazdem;
    zb) wydawanie decyzji kierującej na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie państwowego egzaminy kontrolnego;
    zc) wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
    zd) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym na wniosek organu właściwego dłużnika alimentacyjnego;
    ze) wydawanie decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami;
    zf) wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie;
    zg) prowadzenie ewidencji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz osób bez uprawnień, wobec których sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów;
    zh) sporządzanie rocznych sprawozdań dla wojewody z wykonywanych przez starostę zadań z zakresu praw jazdy.",
  2. pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) w zakresie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
   1. wpisywanie i skreślanie ośrodków szkolenia kierowców w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Starostę;
   2. sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców poprzez przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli;
   3. wydawanie zaleceń pokontrolnych;
   4. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców;
   5. wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów i wykładowców;
   6. przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu szkoleń, miejscu i dacie planowanego egzaminu wewnętrznego, zakończeniu szkoleń;
   7. sporządzanie analizy, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomość wyników analizy statystycznej, w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek;
   8. zgłaszanie kandydatów instruktorów/wykładowców na egzamin do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
   9. opracowywanie rocznego planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców.",
 5. w § 54:
  1. w pkt 1:
   • lit. r otrzymuje brzmienie: "r) prowadzenie elektronicznej bazy danych nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,",
   • dodaje się lit. x w brzmieniu: "x) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu.",
  2. w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: "4) w zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia:".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) organem właściwym do uchwalenia oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego jest Zarząd Powiatu.

Wprowadzenie zmian do Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wynika z potrzeby aktualizacji i uzupełnienia wykonywanych zadań przez komórki organizacyjne urzędu, która wystąpiła m.in. na skutek nowelizacji ustaw oraz wejścia w życie nowych aktów prawnych. O zmianę zapisów Regulaminu wystąpił Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Organizacji i Informacji oraz Referat Informatyki.

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2016-11-15 12:05:28
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-15 12:05:28

Strona odwiedzona 1683 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Jackiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.