Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/208/2021 z dnia 2021-05-27

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 671 755,89 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 667 618,12 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 137,77 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 671 755,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 671 755,89 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu wynosi -8 821 347,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

WyszczególnieniePrzed zmianąZmianaPo zmianie
Dochody ogółem:106 490 926,92 zł+671 755,89 zł107 162 682,81 zł
dochody bieżące, w tym:99 446 518,94 zł+667 618,12 zł100 114 137,06 zł
z tytułu dotacji bieżących22 756 016,98 zł+64 243,71 zł22 820 260,69 zł
pozostałe19 150 896,96 zł+603 374,41 zł19 754 271,37 zł
dochody majątkowe, w tym:7 044 407,98 zł+4 137,77 zł7 048 545,75 zł
ze sprzedaży majątku865 762,56 zł+4 137,77 zł869 900,33 zł
Wydatki ogółem:115 312 274,05 zł+671 755,89 zł115 984 029,94 zł
wydatki bieżące, w tym:100 328 801,29 zł+671 755,89 zł101 000 557,18 zł
wynagrodzenia z narzutami55 996 374,72 zł+15 305,89 zł56 011 680,61 zł
wydatki majątkowe14 983 472,76 zł0,00 zł14 983 472,76 zł
Wynik budżetu-8 821 347,13 zł0,00 zł-8 821 347,13 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

 1. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach;
 2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu;
 3. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju;
 4. Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

 20212022202320242025
8.12,07%1,79%1,52%1,48%1,42%
8.313,34%7,93%5,64%4,74%6,52%
8.3.115,65%10,24%7,96%4,74%6,52%
8.4.1TakTakTakTakTak
 20262027202820292030
8.11,36%1,30%0,30%0,29%0,28%
8.36,76%6,09%6,51%7,85%8,48%
8.3.18,06%7,39%6,51%7,85%8,48%
8.4.1TakTakTakTakTak
 20312032203320342035
8.10,27%0,26%0,25%0,24%0,23%
8.39,22%9,89%10,52%11,12%11,73%
8.3.19,22%9,89%10,52%11,12%11,73%
8.4.1TakTakTakTakTak
 2036203720382039 
8.10,22%0,22%0,21%0,20% 
8.312,32%12,78%13,25%13,73% 
8.3.112,32%12,78%13,25%13,73% 
8.4.1TakTakTakTak 

Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art.15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ufp w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ubytek w dochodach jest liczony zgodnie z art. 15zoa ust. 2 ustawy, który stanowi, że jest to zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu (na koniec roku budżetowego 2020 - wykonanymi dochodami) a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.

Natomiast przez dochody w przypadku powiatów rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 ro. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (udziały we wpływach z PIT oraz udziały we wpływach z CIT).

Tabela 3. Ustalenie ubytku w dochodach

Rodzaj dochoduPlan na koniec pierwszego kwartału 2020 r.Wykonanie dochodów w roku 2020Ubytek w dochodach
Udziały w PIT (§001)16 364 081,0015 892 251,00471 830,00
Udziały w CIT (§002)600 000,00387 677,65212 322,35
Razem16 964 081,0016 279 928,65684 152,35

W listopadzie 2020 r. Powiat uruchomił II transzę kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł. Wielkość kwot spłaty zobowiązań z tytułu kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach oszacowano następująco:

Tabela 4. Zobowiązania do wyłączenia

RokKwota spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. (wykazana w poz. 5.1.1.4 WPF)Wydatki z tytułu odsetek podlegające wyłączeniu (wykazane w poz. 2.1.3.3 WPF)
2021344 827,6015 465,00
2022339 324,7513 086,00
Razem:684 152,3528 551,00

Spłaty rat kredytów zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 wraz z odsetkami wykazano w pozycji 10.10 WPF (rok 2021 - 360 292,60 zł, rok 2022 - 352 410,75 zł).

Informacja na temat kwot ujmowanych w pozycji 10.11 - wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

Są to kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

W tej pozycji ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

W celu właściwego ustalenia potencjału finansowego JST nie ujmuje się tu wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4, a w szczególności:

 1. wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 2. wydatków bieżących na realizację zadań z udziałem środków UE dotyczących przeciwdziałania COVID-19 ujmowanych w pozycji 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W poz. 10.11. w roku 2021 wykazano kwotę 102 613,44 zł, na którą składają się wykonane wydatki na dzień 30.04.2021 r. dotyczące:

 • zakupu materiałów i wyposażenia (np. rękawiczki ochronne, środki czystości, środki ochrony indywidualnej, wyposażenie do Punktu Szczepień Masowych w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie) - 20 433,88 zł,
 • wynagrodzenie za nadgodziny nadliczbowe pracowników w DPS (świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych zgodnie z art. 4f ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 77 467,56 zł,
 • pozostałe (np. ozonowanie pomieszczeń, przewóz osób na szczepienia przeciw COVID-19, szkolenie w związku z COVID-19) - 4 712,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-05-31 15:19:09
data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 15:19:09

Strona odwiedzona 519 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.