Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/332/2023 z dnia 2023-02-23

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 30 ust. 6, 6a, 10, 10a, 10b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, zwany dalej regulaminem.
 2. Regulamin określa:
  1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;
  2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 2.

 1. Upoważnia się dyrektorów szkół, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej.
 2. Podwyższenie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, następuje z dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 3. Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom określony w art. 30 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust.2, może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.);
 2. Prawie oświatowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
 3. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.);
 4. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Gryfińskiego;
 5. szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, albo zespół szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński;
 6. oddziale - należy przez to rozumieć klasę lub grupę;
 7. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 5;
 8. nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela, zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 5.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 4.

 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.
 2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określają odrębne przepisy.
 3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Starosta.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 5.

 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego i ustalaniu jego wysokości dla nauczycieli bierze się pod uwagę:
  1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki uczniów w nauce, z uwzględnieniem różnicy uzdolnień uczniów oraz warunków organizacyjnych i społecznych;
  2. działania opiekuńczo-wychowawcze, a w szczególności:
   1. wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
   2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami/ opiekunami prawnymi,
   3. kształtowanie postawy etycznej, obywatelskiej i patriotycznej;
  3. wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
  4. efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności zaangażowanie w realizację zadań i czynności wynikających z zadań szkoły, takich jak:
   1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
   2. udział w realizowaniu projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych,
   3. udział w pracach zespołów nauczycielskich,
   4. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
   5. współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz inne zadania wykonywane na rzecz uczniów;
  5. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych i wychowawczych, wynikających z prowadzonej lokalnej polityki oświatowej, a w szczególności:
   1. aktywne działanie zmierzające do tworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej w szkole,
   2. zachęcanie uczniów do korzystania z oferty edukacyjnej szkoły,
   3. wspieranie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
   4. współpracę z innymi nauczycielami w realizacji zadań szkoły.
 2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Starosta, uwzględniając stopień realizacji ww. zadań. Przyznanie dodatku odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych o których mowa w § 6.
 3. Przyznając dodatek motywacyjny nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, dodatkowo uwzględnia się efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku.

§ 6.

 1. Miesięczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego wynosi 6% osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego ogółu nauczycieli w szkole, łącznie z nauczycielem pełniącym funkcję dyrektora.
 2. Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego jest ustalana procentowo i nie może przekraczać 40% stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.
 3. W przypadku dyrektora, który rozpoczyna kadencję Starosta może przyznać dodatek motywacyjny w wysokości do 25%, bez uwzględniania kryteriów, o których mowa w § 5.
 4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
  1. na okres od 1 września do końca lutego;
  2. na okres od 1 marca do 31 sierpnia.
 5. Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 7.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Starosta uwzględniając:
  1. wielkość i strukturę organizacyjną szkoły (zespołu szkół) - ilość szkół, oddziałów, uczniów, kierunków i profili kształcenia;
  2. ilość i stan techniczny administrowanych budynków, środków transportu, obiektów sportowych i rekreacyjnych;
  3. warunki lokalowe, zmianowość, złożoność zadań szkoły: kształcenie jednorodne lub łączone, stacjonarne i zaoczne, ogólnokształcące i zawodowe;
  4. uwarunkowania środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje;
  5. ilość stanowisk kierowniczych.
 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole - w granicach stawek określonych w regulaminie - ustala dyrektor szkoły uwzględniając: ilość stanowisk kierowniczych, wielkość i złożoność przydzielonych zadań.

§ 8. Określa się następujące stawki dodatku funkcyjnego:

Lp.Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcjaWysokość miesięczna dodatku funkcyjnego
minimalnamaksymalna
1.Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącego:  
 - 9-16 oddziałów1 500 zł3 500 zł
- 17-23 oddziałów2 000 zł4 000 zł
- 24 i więcej oddziałów2 500 zł4 500 zł
2.Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego2 000 zł4 000 zł
3.Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej1 500 zł2 500 zł
4.Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)od 50% do 80% dodatku funkcyjnego dyrektora
5.Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
6.Kierownik filii poradni psychologiczno-pedagogicznejod 30% do 50% dodatku funkcyjnego dyrektora
7.Kierownik szkolenia praktycznego/pracowni szkolnych
8.Kierownik internatu
9.Wychowawca klasy: 
 a) w szkole ponadpodstawowej:
- w oddziale do 28 uczniów300 zł
- w oddziale powyżej 28 uczniów350 zł
b) w szkole specjalnej300 zł
10.Mentor150 zł
11.Opiekun stażu - przez okres sprawowania tej funkcji, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.150 zł

§ 9.

 1. Środki finansowe na dodatki funkcyjne dla nauczycieli, na dany rok budżetowy, planuje się w planach finansowych szkół w wysokości nie niższej niż kwota wynikająca z sumowania iloczynów liczby osób i odpowiadającej im średniej wysokości dodatku, dla każdej grupy wyodrębnionej w § 8.
 2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się na czas określony nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 6. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny według stawki ustalonej dla dyrektora szkoły, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora.
 7. Nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, przysługuje prawo do dodatku funkcyjnego według stawki ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesięcznego okresu pełnienia obowiązków na tym stanowisku.
 8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 6 i 7, wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 10. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w warunkach trudnych, przysługuje dodatek według stawki osobistego zaszeregowania - proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni, wg poniższej tabeli:

Lp.Rodzaj zajęć prowadzonych przez nauczycieliwskaźnik dodatku - % stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela
1.praktyczna nauka zawodu - zajęcia w szkole specjalnej5%
2.zajęcia dydaktyczne w szkole przysposabiającej do pracy20%
3.zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim20%
4.zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach specjalnych20%
5.prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego10%
6.zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych5%
7.zajęcia wychowawcze bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach)20%
8.badania psychologiczne i pedagogiczne, w tym badania logopedyczne, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształceniai zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych5%

§ 11. Nauczycielom pracującym w uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą godzinę zajęć realizowanych w tych warunkach.

§ 12.

 1. W razie zbiegu prawa do dodatku określonego w § 10 i § 11 nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.
 2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 13. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Starosta.

Rozdział 6.
Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 14.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela oblicza się dzieląc stawkę osobistego zaszeregowania nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc stawkę osobistego zaszeregowania nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin pracy nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 15.

 1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
 2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (T.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 1 września 2020 r. poz. 3910; zm. Dz. Urz. z dnia 08 listopada 2022 r. poz. 4838).

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W oparciu o przepis art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu m.in. wysokość dodatków i składników wynagrodzenia, wskazanych w art. 30 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy, w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.

Natomiast, art. 42 ust. 6a ustawy stanowi, że: "Dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz innym nauczycielom, (...) korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, (...), chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż w jednym oddziale".

W tej sytuacji osoby pełniące funkcje kierownicze w powiatowych jednostkach oświatowych, które nie mogą realizować godzin ponadwymiarowych, a ich dodatki funkcyjne zostają na obecnym poziomie, mimo ciężaru realizowanych zadań związanych z kierowaniem bieżącą działalnością szkoły lub placówki, otrzymują mniejsze wynagrodzenie niż nauczyciele realizujący godziny ponadwymiarowe. Dodatek motywacyjny i funkcyjny powinien rekompensować i wynagradzać osobom zajmującym stanowiska kierownicze zwiększony zakres ich zadań i co za tym idzie wzrost odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji. Ponadto, dotychczasowe zapisy regulaminu obowiązującego od 2009 r. częściowo zdezaktualizowały się, stąd konieczność opracowania nowej treści regulaminu z ujęciem wszystkich dotychczasowych zmian, a także zmian wynikających z przepisów prawa oświatowego.

Proponowane zmiany:

 1. upoważnienie dyrektorów do przyznawania w indywidualnych przypadkach, minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej (§ 2 uchwały);
 2. zmiana organu ustalającego dodatki motywacyjne i funkcyjne dla dyrektorów - dotychczas Zarząd Powiatu, po zmianie Starosta;
 3. zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego z 5% do 6% (§ 6 ust. 1 uchwały);
 4. zwiększenie indywidualnego dodatku motywacyjnego z 30% do 40% stawki osobistego zaszeregowania (§ 6 ust. 2 uchwały);
 5. zmiana wysokości miesięcznej dodatków funkcyjnych dyrektorów, kierowników (§ 8 uchwały):
  Lp.Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcjaWysokość miesięczna dodatku funkcyjnego
  po zmianiedotychczas
  1.Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącego:  
   - 9-16 oddziałów (było do 8 oddziałów)1 500 - 3 500 zł500 - 1 350 zł
  - 17-23 oddziałów (było 9-16 oddziałów)2 000 - 4 000 zł700 - 1 400 zł
  - 24 i więcej oddziałów (było 17 i więcej oddziałów)2 500 - 4 500 zł900 - 2 100 zł
  2.Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego2 000 - 4 000 zł700 - 1 700 zł
  3.Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej1 500 - 2 500 zł500 - 1 400 zł
  4.Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)od 50% do 80 % dodatku funkcyjnego dyrektora (bez zmiany)
  5.Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
  6.Kierownik filii poradni psychologiczno-pedagogicznejod 30% do 50 % dodatku funkcyjnego dyrektora400 - 800 zł
  7.Kierownik szkolenia praktycznego/pracowni szkolnych300 - 800 zł
  8.Kierownik internatu300 - 800 zł
 6. zmiana długości okresu uprawniającego do dodatku funkcyjnego w przypadku zastępowania dyrektora - po jednym miesiącu, dotychczas po dwóch miesiącach (§ 9 ust. 6 i 7 uchwały).

Jak wskazano na wstępie, rozwiązania przyjęte w niniejszej uchwale mają na celu zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela poprzez wzmocnienie systemu wynagradzania, zachęcające do podejmowania pracy w szkole, w szczególności na stanowiskach kierowniczych. Pozostałe zmiany mają charakter porządkująco-redakcyjny.

Treść projektu uchwały została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Oddziały w Gryfinie i w Chojnie oraz WZZ "Forum Oświata" Komisja Międzyzakładowa w Gryfinie.

Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-02-27 14:21:35
data ostatniej aktualizacji: 2023-02-27 14:21:35

Strona odwiedzona 581 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.