Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/341/2023 z dnia 2023-03-30

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na możliwość używania jednostki pływającej z napędem spalinowym na Jeziorze Wełtyńskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 36, art. 244 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022, poz. 2000, zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 2185, Dz. U. z 2022r. poz. 1855) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się termin rozpatrzenia wniosku, złożonego dnia 6 marca 2023 r., do dnia 30 czerwca 2023 r., z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku i ustalenia wszystkich aspektów przedmiotowej sprawy.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do zawiadomienia wnioskującego o przedłużeniu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska


UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynął wniosek dot. wyrażenia zgody na możliwość używania jednostki pływającej z napędem spalinowym na Jeziorze Wełtyńskim. Zgodnie z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) organem właściwym do jego rozpatrzenia jest Rada Powiatu w Gryfinie ze względu na przedmiot wniosku.

W związku z powyższym w dniu 13 marca 2023 r. Przewodniczący Rady skierował wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem wypracowania stanowiska i przedstawienia Radzie Powiatu.

Zgodnie z art. 244 § 1 k.p.a. w sprawie terminu załatwiania wniosku stosuje się przepis art. 237 § 1 organ właściwy powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W myśl art. 36 § 1 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi, jedyną formą prawną, w której Rada Powiatu może się wypowiedzieć w przedmiocie wniosku jest uchwała.

W powyższej sprawie ze względu na konieczność uzupełnienia wniosku i uzyskania opinii w sprawie od Rady Sołeckiej w Wełtyniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Rekreacji na Wyspie Koźlej, niemożliwe jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w Gryfinie w terminie miesiąca, a więc w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Aleksandra Zielińska

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-04-03 14:02:02
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-03 14:02:02

Strona odwiedzona 186 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.