Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/342/2023 z dnia 2023-03-30

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 36, art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022, poz. 2000, zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 2185, poz. 1855) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się termin rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie z dnia 16 marca 2023 r. (wpływ do urzędu 20 marca 2023 r.), do dnia 31 maja 2023 r., z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy objętej skargą.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do zawiadomienia skarżącego o przedłużeniu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska


UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęła skarga na działalność Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Rada Powiatu w Gryfinie.

W związku z powyższym w dniu 22 marca 2023 r. Starosta Gryfiński, na którego adresowana była skarga, przekazał ją według właściwości do Przewodniczącego Rady.

Zgodnie z art. 237 § 1 i § 4 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, zaś w razie niezałatwienia skargi w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a. W myśl art. 36 § 1 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi, jedyną formą prawną, w której Rada Powiatu może się wypowiedzieć w przedmiocie skargi jest uchwała.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym powyższa skarga została skierowana w dniu 23 marca 2023 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Komisję, nie jest możliwe zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu w Gryfinie w przedmiotowej sprawie w terminie miesiąca, dlatego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia skargi.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Aleksandra Zielińska

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-04-03 14:04:39
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-03 14:04:39

Strona odwiedzona 157 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.