Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/343/2023 z dnia 2023-03-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie zmiany w planie wydatków w celu udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP Mieszkowice (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki: 754-75412-2710 - 5 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: 754-75412-6300 - 5 000,00 zł.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania pn.: "Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o." dofinansowanego w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych dotacją celową z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa. Całkowita wartość zadania wynosi 8 493 600,00 zł, w tym 147 500,00 zł w 2023 roku oraz 8 346 100,00 zł w 2024 roku. Wymagany wkład własny (20%) w wysokości 23 984,00 zł zostanie zabezpieczony poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany funkcji budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie". Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych zabezpieczone są środki na podatek VAT w wysokości 27 581,00 zł, który jednocześnie planuje się po stronie dochodów w związku z możliwością jego odzyskania (zadania własne, finansowanie - środki z dotacji celowej budżetu państwa, środki własne):
  • zwiększa się dochody w kwocie 123 516,00 zł, w tym:
   758-75814-0940 - 27 581,00 zł,
   851-85111-6430 - 95 935,00 zł,
  • zwiększa się wydatki w kwocie 147 500,00 zł, w tym:
   851-85111-4530 - 27 581,00 zł,
   851-85111-6050 - 95 935,00,00 zł,
   851-85111-6050 - 23 984,00 zł (wkład własny-wydatki kwalifikowane),
  • zmniejsza się wydatki: 700-70005-6050 - 23 984,00 zł.
 3. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Moryń oraz planu wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Gryfinie (dysponent - PCPR), (zadania własne, finansowanie - pomoc finansowa z Gminy Moryń):
  • zwiększa się dochody: 853-85311-2710 - 4 000,00 zł (Organ),
  • zwiększa się wydatki: 853-85311-2580 - 4 000,00 zł.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów Organu oraz planu wydatków jednostki dotyczących programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością", w ramach którego udzielane jest świadczenie na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego wkładu własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (zadania własne, finansowanie - środki z PFRON):
  • zwiększa się dochody: 853-85395-2170 - 20 500,00 zł (Organ),
  • zwiększa się wydatki w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
   853-85395-3030 - 20 000,00 zł,
   853-85395-4210 - 500,00 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki dotyczących otrzymanej darowizny od Fundacji ENEA z przeznaczeniem na doposażenie potrzeb dzieci oraz pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: 855-85510-0960 - 10 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: 855-85510-4210 - 10 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Aleksandra Zielińska


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-04-03 14:14:40
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-03 14:14:40

Strona odwiedzona 158 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.