Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/350/2023 z dnia 2023-04-27

Uchwała Nr XIII.67.S.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/350/2023 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 2556; zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji na terenie powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji i dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
 2. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 może być udzielona następującym podmiotom działającym na terenie powiatu gryfińskiego:
  1. podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi;zwanym w dalszej części uchwały "wnioskodawcami".

§ 2.

 1. Określa się następujące priorytety dofinansowania:
  1. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
  2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
  3. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
  4. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
  5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
  6. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
 2. Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi, mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie na zadania z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz ochrony wód.
 3. Celem dofinansowania dla osób fizycznych jest:
  1. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie powiatu gryfińskiego poprzez zmianę starego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne;
  2. wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;
  3. usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  4. ochrona zasobów wodnych, polegająca na gromadzeniu wód opadowych i roztopo-wych w miejscu ich powstania.
 4. Dofinansowanie obejmuje:
  1. wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:
   1. kocioł gazowy,
   2. kocioł olejowy,
   3. kocioł na paliwo stałe (zgazowujące drewno lub pelet),
   4. piec elektryczny,
   5. pompę ciepła;
  2. zakup kolektorów słonecznych;
  3. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego, rozumianego jako:
   1. demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
   2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodli-wiania poprzez składowanie,
   3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku;
  4. zakup systemów deszczowych do łapania i zatrzymywania wód opadowych i roztopo-wych z połaci dachowych i powierzchni utwardzonych oraz wykorzystywania ich w miejscu powstania;
  5. zakup paneli fotowoltaicznych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.
 5. Dotacja celowa może być udzielona wnioskodawcom będącym właścicielami, współwłaścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
 6. W danym roku budżetowym jeden wnioskodawca może otrzymać tylko jedną dotację na jedno wybrane zadanie.
 7. Ponowne uzyskanie dotacji na tożsame zadanie przez tego samego wnioskodawcę jest możliwe nie wcześniej, niż po upływie 10 lat od daty rozliczenia poprzedniej dotacji.

§ 3. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów rzeczywistych zadania określonego w § 2, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

§ 4.

 1. Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione przez dotowanego po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, w ramach których sfinansowano zakup, transport, montaż nowego ekologicznego urządzenia grzewczego (gazowego, elektrycznego, olejowego, peletowego, zgazowania drewna, pompy ciepła), kolektorów słonecznych, systemów deszczowych, paneli fotowoltaicznych.
 2. Zadanie objęte dotacją celową może być dofinansowane również z innych źródeł, pod warunkiem, że suma udzielonych dotacji nie przekroczy 100% poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1.
 3. Kwota dotacji nie może być wyższa niż łączna wartość poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1.

§ 5.

 1. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dofinansowania pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
 2. Przyznane dofinansowanie musi być wykorzystane w tym samym roku budżetowym, w którym zostało udzielone.
 3. Dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2 polega na udzieleniu dotacji celowej w formie refinansowania płatności dokonanych ze środków własnych dotowanego.

§ 6.

 1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej składa do Zarządu Powiatu w Gryfinie stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wnioski składa się w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, w terminie od 1 maja do 31 października danego roku bądź do czasu wykorzystania puli środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie powiatu, na dany rok kalendarzowy.
 3. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem następujących załączników:
  1. kopii dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowane ma być zadanie objęte dofinansowaniem, w przypadku własności lub wieczystego użytkowania;
  2. pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych, w przypadku nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności lub współużytko-wania wieczystego.
 4. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 bądź po wyczerpaniu puli środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy będą rozpatrywane odmownie.
 5. W przypadku wniosku złożonego, lecz wymagającego uzupełnienia lub wyjaśnienia, wnioskodawca będzie wezwany do dostarczenia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 7. Wnioskodawcy pozytywnie zweryfikowani będą pisemnie powiadamiani o zakwalifikowaniu się do dofinansowania oraz o terminie zawierania umów dotacji.

§ 7.

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej podlegać będzie weryfikacji której dokonuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszej uchwale, w terminie do dwóch miesięcy od daty wpływu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 2. Na etapie weryfikacji wniosku o wymiana starego źródła ciepła upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie skontroluje nieruchomość na której ma być realizowane zadanie obejmujące wymianę pieców lub kotła węglowego na ekologiczne źródło ciepła, przy zachowaniu wymogu uprzedniego powiadomienia wnioskodawcy.
 3. W przypadku, gdy w wyniku kontroli na nieruchomości nie potwierdzi się istnienie pieców lub kotła węglowego, mających podlegać wymianie i likwidacji, urząd w terminie 14 dni od daty kontroli zawiadomi wnioskodawcę o odmowie udzielenia dotacji celowej.

§ 8.

 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Zarządem Powiatu w Gryfinie.
 2. Wnioskodawca, który na podstawie zawartej umowy dotacji celowej staje się dotowanym, w terminie do 30 listopada roku, w którym zawarł umowę, przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. Za kompletność i prawidłowość rozliczenia dotacji odpowiada dotowany.
 4. Po złożeniu przez dotowanego wniosku o rozliczenie dotacji, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w ramach czynności kontrolnych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, zweryfikuje dokumenty oraz przeprowadzi kontrolę końcową nieruchomości, na której zrealizowano zadanie podlegające dofinansowaniu.
 5. Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli końcowej będzie protokół podpisany przez strony umowy oraz dokumentacja fotograficzna.
 6. Przekazanie dotacji celowej nastąpi w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia dotowanego o zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie dotacji, przelewem bankowym na wskazany w umowie dotacji numer konta bankowego dotowanego.
 7. W przypadku, gdy w wyniku czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 4, nie potwierdzi się zgodność realizacji zadania z zawartą umową dotacji celowej, złożony wniosek o rozliczenie dotacji nie zostanie zatwierdzony.
 8. Brak zatwierdzonego wniosku o rozliczenie dotacji skutkować będzie odmową przekazania dotacji celowej, o czym dotowany zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty przeprowadzonej kontroli końcowej.

§ 9.

 1. Sposób wykonywania zadania, terminowość, zgodność wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem i wysokością określoną w umowie, przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych, a także inne elementy umowy, podlegają kontroli ze strony Powiatu.
 2. Sposób wykonywania kontroli realizowanych zadań określa się następująco:
  1. uprawnionymi do wykonywania kontroli zadań są pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie, na podstawie upoważnień Zarządu Powiatu w Gryfinie, Komisje Rady Powiatu Gryfińskiego, w szczególnych przypadkach Zarząd Powiatu w Gryfinie może powołać doraźny zespół kontrolujący;
  2. kontrolujący ma prawo do wykonywania kontroli na każdym etapie realizacji zadania, w każdy wybrany przez siebie i prawem dozwolony sposób;
  3. kontrolowany ma prawo być poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz składać w trakcie kontroli wszelkie wyjaśnienia, jakie uznaje za istotne dla przebiegu i oceny wyników kontroli;
  4. w okresie 3 lat od dnia przekazania dotacji celowej upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Gryfinie przeprowadzi kontrolę nieruchomości na której zrealizowano zadanie, w zakresie prawidłowości i utrzymania trwałości zadania objętego dofinansowaniem, przy zachowaniu wymogu uprzedniego powiadomienia dotowanego o terminie kontroli. Odmowa udostępnienia i współdziałania z kontrolującym jest równoznaczna z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu środków finansowych.

§ 10.

 1. W przypadku ubiegania się o finansowanie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja - w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności - stanowić będzie (w części, która dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia ww. działalności) odpowiednio pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, a jej udzielenie następuje zgodnie z:
  1. rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. w odniesieniu do jego przedłużenia (Dz. U. UE L 215/3 z 7.07.2020);
  2. rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. UE LI 51/1 z 22.02.2019 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/2046 z dnia 24 października 2022 r. (Dz. U. UE L 275/55 z 25.10.2022 r.).
 2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis lub/i poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy, dotacja nie zostanie udzielona.
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, wnioskodawca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenia, oświadczenia i informacje określone w art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743; zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 807).
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie, wnioskodawca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenia, oświadczenia i informacje określone w art. 37 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743; zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 807).
 5. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje:
  1. udzielanie pomocy de minimis - jej przepisy obowiązują do dnia 30 czerwca 2024 r.;
  2. udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie - jej przepisy obowiązują do dnia 31 grudnia 2027 r.

§ 11. Na potrzeby realizacji niniejszej uchwały określa się następujące wzory dokumentów, a mianowicie:

 1. wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych - załącznik nr 1;
 2. wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, gminnych lub powiatowych osób prawnych - załącznik nr 2.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3526 i z 2020 r. poz. 2759).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni, od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada powiatu w drodze uchwały.

Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez powiat z podmiotami określonymi w art. 403 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Stosownie do tego wymogu, w trybie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wystąpiono do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokonując pisemnego zgłoszenia projektu uchwały.

Przyjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu w Gryfinie umożliwi dalszą kontynuację wsparcia lokalnej społeczności w realizacji zadań prośrodowiskowych, poprzez udzielanie dofinansowania.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-04-28 14:57:46
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-13 10:51:08

Strona odwiedzona 184 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.