Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/352/2023 z dnia 2023-04-27

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego:

 1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 565 449,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 76 992,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 642 441,46 zł.
 2. Wydatki ogółem zwiększono o 473 912,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 998 289,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 524 376,61 zł.
 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 836 839,36 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku PDF

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF PDF

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF PDF

W okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy PDF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego przychody zwiększono o 3 039 361,81 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach na 2023 rok PDF

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Gryfińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie "Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie "Zobowiązanie planowane".

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego PDF

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych PDF

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Gryfiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę "2022 przewidywane wykonanie".

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. Zmian dokonano w zakresie następujących przedsięwzięć:

 1. Cyfrowy Powiat, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
 2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie;
 3. Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejścia przez m. Krzymów (Polski Ład III);
 4. Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II);
 5. Powiat Gryfiński dla Ukrainy, program RPO WZ na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 PDF

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 PDF

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-04-28 15:45:58
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-28 15:45:58

Strona odwiedzona 185 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.