Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/358/2023 z dnia 2023-05-30

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, poz. 807, poz. 2280, poz. 2436, z 2023 r. poz. 739) oraz § 4 pkt 2 uchwały nr XIV/159/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie w Spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie 10 nowych udziałów o wartości 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset 00/100 złotych), co łącznie stanowi kwotę 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych).
 2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Powiat Gryfiński wszystkich udziałów, o których mowa w ust. 1, powyżej ich wartości nominalnej, tj. za łączną kwotę 1 000 000,00 zł (jeden milion 00/100 złotych), z których kwota 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zaś kwota 975 000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Uchwałą nr XLIII/313/2022 z dnia 19.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok i Uchwałą nr XLVII/351/2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok, Rada Powiatu w Gryfinie postanowiła o przyznaniu środków finansowych w wysokości 1 000.000,00zł w celu dofinansowania Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z.o.o.

Powyższa kwota pozwoli Spółce na utrzymanie płynności finansowej oraz zabezpieczy jej bieżącą działalność, z uwagi na złą sytuację finansową tj. niebilansującymi się kosztami i przychodami spółki.

W trosce o zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców zasadne jest, aby Powiat, jako wspólnik większościowy, dokapitalizował Spółkę wkładem pieniężnym w wysokości 1 000.000,00 zł w następujący sposób:

 • obejmując 10 udziałów po wartości nominalnej 2 500,00 zł/udział, w kwocie o wartości 25 000,00zł,
 • pozostałą kwotę w wysokości 975 000,00 zł Powiat wniesie jako agio na kapitał zapasowy.

Po objęciu udziałów Powiat Gryfiński będzie posiadał 2 518 udziałów tj. 62,71%.

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu ustabilizowanie oraz zwiększenie możliwości rozwoju, a także poprawę wskaźników ekonomicznych Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-06-01 09:51:34
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-01 09:51:34

Strona odwiedzona 144 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.