Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/366/2023 z dnia 2023-06-29

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej gminie Chojna w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Manewrów Pożarniczych.
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


UZASADNIENIE

Na wniosek Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie, Rada Powiatu postanowiła udzielić dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł gminie Chojna przeznaczonej dla OSP w Chojnie na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Manewrów Pożarniczych, które odbędą się w dniu 08-10 września 2023 r. na poligonie ćwiczebnym w Chojnie. Uczestnikami manewrów będą ratownicy z Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy i Holandii.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

W działaniach tych główne zadania wykonują jednostki straży pożarnych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, które bardzo często jako pierwsze przystępują do działań ratowniczych, mimo tego, że nie zawsze są wyposażone w niezbędny sprzęt.

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych często realizowane są na obiektach powiatowych m.in. drogach powiatowych (usuwanie wiatrołomów, substancji ropopochodnych, ratownictwo techniczne itp.), budynkach bądź obiektach użyteczności publicznej oraz wodach.

Szkolenie strażaków-ochotników zwiększy ich sprawność w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz udoskonali współdziałanie pomiędzy jednostkami OSP.

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-07-04 13:28:59
data ostatniej aktualizacji: 2023-07-04 13:28:59

Strona odwiedzona 118 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.