Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

LI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr LI/372/2023 z dnia 2023-08-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zmiany: Dz. U. z 2023 r., poz. 572) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo" (zadania własne, finansowanie - środki RFRD):
  • zwiększa się dochody: 600-60014-6350 - 350 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 350 000,00 zł.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków w celu zapewnienia środków na udzielenie dotacji dla Gminy Cedynia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP w Czachowie. Kwota w wysokości 3 000,00 zł zostaje zabezpieczona z planu finansowego wydatków wydziału, natomiast pozostała kwota w wysokości 5 000,00 zł zostaje sfinansowana z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
   754-75412-2710 - 3 000,00 zł,
   758-75818-6800 - 5 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: 754-75412-6300 - 8 000,00 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu jednostki dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałych dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup energii (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody w kwocie 1 146,17 zł, w tym:
   758-75814-0920 - 500,00 zł,
   854-85406-0970 - 646,17 zł,
  • zwiększa się wydatki: 854-85406-4260 - 1 146,17 zł.
 4. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca oraz zmian decyzji administracyjnych ustalających odpłatności na 2023 rok (252 000,00 zł) oraz uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (4 500,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia oraz na działalność bieżącą jednostki (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody w kwocie 256 500,00 zł, w tym:
   758-75814-0920 - 4 500,00 zł,
   852-85202-2900 - 252 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki w kwocie 256 500,00 zł, w tym:
   852-85202-4010 - 216 500,00 zł,
   852-85202-4300 - 40 000,00 zł.
 5. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  1. z przeznaczeniem na wkład własny, pokryty przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczce, w ramach przedsięwzięcia pn.: "Poznaj polskie ślady w Europie" realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
   • zwiększa się dochody: 801-80195-0960 - 10 160,00 zł,
   • zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 - 10 160,00 zł,
  2. w związku z otrzymanym dofinansowaniem (refundacja środków) w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu "Profesjonalny praktykant w branży cukierniczej" (zadania własne, finansowanie - środki PNWM):
   • zwiększa się dochody: 801-80195-0970 - 8 268,00 zł (Organ),
   • zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 - 8 268,00 zł.
 6. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent PCPR) w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca oraz zmian decyzji administracyjnych ustalających odpłatności na 2023 rok (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody w kwocie 1 827 441,02 zł, w tym:
   852-85202-0830 - 1 827 000,00 zł,
   852-85202-0920 - 0,02 zł,
   852-85202-0970 - 441,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: 852-85202-2360 - 1 827 441,02 zł, w tym:
   Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - 557 441,02 zł,
   Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - 650 000,00 zł,
   Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - 620 000,00 zł,
 7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent PCPR) w związku ze wzrostem kosztu o 200,00 zł za roczny pobyt jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej - WTZ w Gryfinie 7 400,00 zł (37 uczestników), WTZ w Goszkowie 6 000,00 zł (30 uczestników). Środki zostaną sfinansowane z rezerwy ogólnej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 853-85311-2580 - 13 400,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki: 758-75818-4810 - 13 400,00 zł.
 8. Wnioskami Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie (zadania własne, finansowanie - środki PFRON, środki własne powiatu):
  1. zmniejszenia planu dochodów Organu oraz planu wydatków jednostki dotyczącego realizacji programu Aktywny Samorząd 2023-2024. Zmian należy dokonać w celu dostosowania planu do wielkości faktycznie przyznanych przez PFRON środków:
   • zmniejsza się dochody: 853-85395-2170 - 26 434,44 zł,
   • zmniejsza się wydatki: 853-85395-3030 - 16 004,85 zł.
   Plan zostanie uzupełniony z rezerwy ogólnej:
   • zmniejsza się wydatki: 758-75818-4810 - 10 429,59 zł,
  2. zmiany planu finansowego wydatków dotyczących zwrotu do PFRON niewykorzystanych środków na realizację zadania "Remont pomieszczeń podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz elewacji wejściowej" w związku z odstąpieniem przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie od realizacji umowy zawartej w ramach programu "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III":Starostwo Powiatowe w Gryfinie (dysponent PCPR):
   • zmniejsza się plan wydatków 853-85395-2820 - 131 305,20 zł,
   • zwiększa się plan wydatków: 853-85395-2950 - 131 305,20 zł,
   • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (w zakresie kosztów obsługi):
   • zmniejsza się wydatki w kwocie 3 282,63 zł, w tym:
    853-85395-4010 - 1 000,00 zł,
    853-85395-4110 - 172,20 zł,
    853-85395-4120 - 24,50 zł,
    853-85395-4210 - 2 085,93 zł,
   • zwiększa się wydatki: 853-85395-2950 - 3 282,63 zł.
 9. Wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie uzupełnienia planu finansowego wydziału w zakresie (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  1. udzielenia dotacji na realizację porozumienia z Gminą Gryfino dotyczącego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej:
   • zwiększa się wydatki: 854-85407-2310 - 20 000,00 zł,
   • zmniejsza się wydatki: 801-80195-4300 - 20 000,00 zł,
  2. udzielenia dotacji dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu:
   • zwiększa się wydatki: 854-85411-2540 - 140 000,00 zł,
   • zmniejsza się wydatki: 801-80195-4300 - 140 000,00 zł.
 10. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego i planu wydatków jednostki z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: 855-85508-0960 - 500,00 zł (Organ),
  • zwiększa się wydatki: 855-85508-4300 - 500,00 zł.
 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na poprawę systemu odwadniania dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinkę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających (zadania własne, finansowanie
  • środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
  • zwiększa się dochody: 900-90019-0690 - 30 000,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki: 900-90095-6230 - 100 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
   600-60014-4270 - 50 000,00 zł,
   600-60014-4300 - 80 000,00 zł.
 12. W wyniku zmian wydatków konieczne jest uzupełnienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 - 15 000,00 zł (rezerwa kryzysowa),
  • zmniejsza się wydatki: 758-75818-4810 - 15 000,00 zł (rezerwa ogólna).

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-08-31 12:21:33
data ostatniej aktualizacji: 2023-08-31 12:21:33

Strona odwiedzona 158 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.