Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

LII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr LII/375/2023 z dnia 2023-09-26

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 908/1 o pow. 0,2267 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyjezierze II, gmina Moryń, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00062234/7.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1, następuje w celu przekazania jej na rzecz Nadleśnictwa Mieszkowice z przeznaczeniem na poprawę struktury obszarowej terenu oraz uregulowanie formy władania przedmiotowej nieruchomości przez Nadleśnictwo.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna określająca granice nieruchomości przeznaczonej do darowizny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości drogowej oznaczonej numerem działki 908/1 o pow. 0,2267 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyjezierze II, gmina Moryń.

Przedmiotowa nieruchomość, wchodząca w skład drogi powiatowej Nr 1410Z Moryń - Ładkowo, stanowi pełną enklawę wśród gruntów Nadleśnictwa Mieszkowice i ma charakter drogi leśnej. Służy ona celom gospodarki leśnej i zgodnie z przepisami ustawy o lasach winna być ewidencyjnie lasem.

Na podstawie porozumienia z dnia 07 września 2022 r., przedmiotowa nieruchomość została przekazana w użytkowanie na rzecz Nadleśnictwa Mieszkowice, a następnie na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XLIII/316/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., pozbawiona została kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania.

Z uwagi na fakt, że ww. nieruchomość stanowi własność Powiatu Gryfińskiego a Nadleśnictwo reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, niezbędne jest uregulowanie formy władania przedmiotowej nieruchomości przez Nadleśnictwo.

Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.

Biorąc powyższe pod uwagę, celem uregulowania spraw własnościowych powyższej nieruchomości zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na mienie Skarbu Państwa przedmiotowej nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-09-27 13:26:10
data ostatniej aktualizacji: 2023-09-27 13:26:10

Strona odwiedzona 113 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.