Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

LII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr LII/378/2023 z dnia 2023-09-26

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XLVI/338/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 12a, art. 13 i art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a - d, pkt 8 - 9a i pkt 9c oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 100, ze zm. poz. 173, poz. 240, poz. 852, poz. 1234, poz. 1429) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 926; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1275) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu nr XLVI/338/2023 z dnia 30.03.2023 r w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

30 marca 2023 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła Uchwałę nr XLVI/338/2023 dot. podziału środków PFRON.

29 sierpnia 2023 r. w związku ze zwiększeniem kwoty w algorytmie określającej wysokość na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej uchwałą nr LI/370/2023 zwiększono wysokość środków przypadających na zadanie z zakresu dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie na kwotę 1.683.240,00 zł

31 sierpnia 2023 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie przekazał informację o niewykorzystaniu środków PFRON na następujących zadaniach:

 • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
 • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej w kwocie 50.000,00 zł,
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy za zatrudnioną osobę niepełnosprawną w kwocie 80.000,00 zł,
 • Finansowanie kosztów stażu i/lub prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 6.312,48 zł.

W wyniku ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy naboru został złożony 1 wniosek dot. organizacji stażu dla osoby niepełnosprawnej na kwotę 8.687,52 zł.

Ponadto na zadaniu p.n. dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji po rozliczeniu wszystkich złożonych wniosków pozostała kwota 7.706,80 zł

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 149.019,28 zł proponuje się przenieść na zadania p.n.:

 • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w kwocie 32.600,00 zł. Na wskazane zadanie zaplanowano 120.008,00 zł. Do chwili obecnej podpisano jedną umowę dot. likwidacji barier architektonicznych na kwotę 93.744,00 zł. Do wykorzystania pozostało 26.264,00 zł. Na rozpatrzenie oczekuje 9 wniosków na kwotę 58.918,40 zł.,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 66.419,28 zł. Na wskazanie zadanie zaplanowano 487.095,47 zł. Do chwili obecnej dofinansowano 424 osoby na kwotę 485.313,02 zł. Na dofinansowanie oczekuje 141 wniosków na kwotę 127.260,64 zł,
 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 50.000,00 zł. Na wskazane zadanie zaplanowano 417.777,39 zł. Obecnie z turnusu rehabilitacyjnego skorzystały 203 osoby niepełnosprawne i 90 opiekunów na łączną kwotę 416.540,00 zł. Na dofinansowanie do turnusu oczekuje 38 osób niepełnosprawnych i 6 opiekunów na łączną kwotę 64.100,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XLVI/338/2023 z dnia 30.03.2023 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. Projekt Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-09-27 13:40:58
data ostatniej aktualizacji: 2023-09-27 13:40:58

Strona odwiedzona 122 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.