Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

LII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr LII/379/2023 z dnia 2023-09-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zmiany: Dz. U. z 2023 r., poz. 572) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 w związku z:

 1. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na uruchomienie linii komunikacyjnej Stare Czarnowo - Gryfino (zadania własne, finansowanie - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych):
  • zwiększa się dochody: 600-60004-2170 - 29 520,00 zł.
 2. Informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu w 2023 roku dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (znak pisma: ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.):
  • zwiększa się dochody Organu: 758-75802-2760 - 4 049 350,00 zł.
 3. Informacjami z Ministerstwa Finansów o przyznaniu w 2023 roku środków z rezerwy subwencji ogólnej (znak pisma: ST5.4751.7.2023 z dnia 25 maja 2023 r. - 444 445,00 zł, ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. - 55 555,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 1+745 do km 2+145":
  • zwiększa się dochody Organu: 758-75802-6180 - 500 000,00 zł.
  Jednocześnie dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent - ZD):
  • zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 500 000,00 zł.
 4. Wnioskami Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
  1. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zakresie dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II)" w związku z przesunięciem terminu realizacji dla części zakresu inwestycji na rok 2024 (zadania własne, finansowanie - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych):
   • zmniejsza się dochody: 600-60014-6370 - 10 421 481,57 zł,
   • zmniejsza się wydatki: 600-60014-6370 - 10 421 481,57 zł,
  2. zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Roboty drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój (przebudowa chodnika w Góralicach)" - 50 000,00 zł (zadania własne - finansowanie - środki własne powiatu):
   • zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 50 000,00 zł.
 5. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  1. uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w związku ze wzrostem cen za media:
   • zwiększa się wydatki w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    801-80115-4260 - 15 000,00 zł,
    801-80117-4260 - 12 500,00 zł,
    801-80120-4260 - 5 000,00 zł,
    854-85410-4260 - 27 500,00 zł,
  2. uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów o 5 od września 2023 roku w porównaniu do roku szkolnego 2022/2023 oraz w związku z kontynuacją reformy oświaty oraz podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku:
   • zwiększa się wydatki o kwotę 290 000,00 zł, w tym:
    801-80115-4010 - 10 000,00 zł,
    801-80115-4110 - 50 000,00 zł,
    801-80115-4790 - 110 000,00 zł,
    801-80117-4110 - 8 000,00 zł,
    801-80120-4110 - 8 000,00 zł,
    801-80120-4790 - 94 000,00 zł,
    854-85410-4790 - 10 000,00 zł.
    Zapotrzebowanie na zwiększenie w planie wydatków w ZSP w Gryfinie do końca 2023 roku wynosi 1 315 000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 120 000,00 zł na energię.
    Aktualnie zabezpieczone zostają środki na miesiąc październik 2023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz częściowo na energię.
    Pozostałe środki zostaną zabezpieczone w planie wydatków w terminie późniejszym, po otrzymaniu uzupełniającej subwencji oświatowej w związku ze zwiększoną liczbą uczniów w roku szkolnym 2023/2024.
  3. zwiększenia w planie dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaną przez firmę "Albatros" darowizną na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły oraz wyposażenia do internatu:
   • zwiększa się dochody w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
    801-80115-0960 - 11 500,00 zł,
    854-85410-0960 - 3 000,00 zł,
   • zwiększa się wydatki w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
    801-80115-4240 - 11 500,00 zł,
    854-85410-4210 - 3 000,00 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na remont systemu kanalizacyjnego i łazienek oraz na energię (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
   801-80115-4260 - 12 000,00 zł,
   801-80115-4270 - 36 000,00 zł,
   801-80117-4260 - 12 000,00 zł,
   801-80117-4270 - 40 000,00 zł,
   801-80120-4260 - 12 000,00 zł,
   801-80120-4270 - 36 000,00 zł,
   854-85410-4260 - 8 000,00 zł.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. w celu objęcia kolejnych udziałów w Spółce (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
   851-85111-4150 - 1 475 000,00 zł,
   851-85111-6010 - 25 000,00 zł.
 8. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  1. przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych, prognozowanych podwyżek wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
   • zwiększa się wydatki w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
    852-85218-4010 - 23 858,00 zł,
    852-85220-4110 - 142,00 zł,
    852-85220-4120 - 30,00 zł,
    853-85395-4010 - 1 340,00 zł,
    853-85395-4110 - 130,00 zł,
   • zmniejsza się wydatki w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
    855-85508-4010 - 21 000,00 zł,
    855-85508-4120 - 4 500,00 zł,
  2. zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia pracownika służb społecznych:
   • zwiększa się wydatki: 852-85218-4010 - 40 000,00 zł.
 9. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
   853-85333-4010 - 85 836,00 zł,
   853-85333-4110 - 15 061,02 zł,
   853-85333-4120 - 2 102,98 zł.
 10. Wnioskami Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  1. zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki z tytułu otrzymanego odszkodowania za rozbite lustro logopedyczne z przeznaczeniem na zakup nowego lustra:
   • zwiększa się dochody: 854-85406-0950 - 418,00 zł,
   • zwiększa się wydatki: 854-85406-4240 - 418,00 zł,
  2. uzupełnienia planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz gazu w filii w Chojnie:
   • zwiększa się wydatki: 854-85406-4260 - 32 000,00 zł.
 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zwiększenia w planie finansowym wydatków w celu uzupełnienia środków na udzielenie dotacji dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 854-85411-2540 - 300 000,00 zł,
 12. W związku ze zwiększoną liczbą oddziałów w szkołach od września 2023 roku w porównaniu do roku szkolnego 2022/2023 oraz w związku z kontynuacją reformy oświaty oraz podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku zabezpiecza się dodatkowe środki na potrzeby jednostek oświatowych (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki w kwocie 1 447 870,00 zł, w tym:
   801-80195-4300 - 1 317 870,00 zł,
   854-85495-4300 - 130 000,00 zł.
 13. W wyniku w/w zmian dochodów i wydatków część wolnych środków przeznacza się na uzupełnienie rezerwy bieżącej ogólnej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 - 100 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-09-27 14:02:05
data ostatniej aktualizacji: 2023-09-27 14:02:05

Strona odwiedzona 192 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.