Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/158/2004 z dnia 2004-04-28

w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym w obrębie Jeziora Morzycko.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 oraz Dz. U. Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Dz. U. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Morzycko.

§ 2

Zakaz obowiązuje w ciągu całej doby, przez okres całego roku.

§ 3

Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:

 1. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie chowu, hodowli i połowu ryb,
 2. Państwowej Straży Rybackiej, Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Pożarnej - w czasie wykonywanych czynności związanych z ochroną i utrzymaniem bezpieczeństwa na jeziorze.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały przygotowano w związku z wystąpieniem Burmistrza Morynia o uchwalenie przez Radę Powiatu w Gryfinie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na całym jeziorze Morzycko.
Podjęta uchwała będzie kontynuacją wcześniejszych regulacji tj. Zarządzenia Nr 6/89 Naczelnika Miasta i Gminy w Moryniu z dnia 5 kwietnia 1989r., uchwały Rady Gminy i Miasta w Moryniu Nr III/18/90 z dnia 28.06.1990 r. i uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XVII/171/2000 z dnia 27.01.2000 r. w sprawie wyznaczenia strefy ograniczonego hałasu, które od 1989 r. były konsekwentnie stosowane i w pełni aprobowane przez lokalną społeczność.
Projekt uchwały w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym w obrębie Jeziora Morzycko został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późn. zm.), która stanowi, że Rada Powiatu dla zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, może ograniczyć lub zakazać używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów.
Proponowany zakaz obejmuje całe Jezioro Morzycko. Zakaz nie dotyczy m. in. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie chowu, hodowli i połowu ryb oraz jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego.
Na ustanowienie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na jeziorze Morzycko zainteresowane instytucje nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

data opublikowania: 2004-05-31 10:20:01
data ostatniej aktualizacji: 2004-05-31 10:20:01

Strona odwiedzona 1998 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.