Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/401/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na wodach Jeziora Wełtyńskiego położonego na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-wiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150; zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.1070, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, M.P. z 2008 r. Nr 79, poz. 698, Nr 80, poz. 707, z 2009 r. Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, umożliwiających wykorzystanie wód na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na wodach Jeziora Wełtyńskiego położonego na terenie Gminy Gryfino.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) Rada Powiatu posiada kompe-tencje do ograniczenia bądź zakazania użytkowania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Ograniczenia te nie mogą jednak dotyczyć jednostek pły-wających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych (art.116 ust. 4 ustawy POŚ).

Petycja złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych i Rekreacji na Wyspie Koźlej ul. Niepodległości 23 w Wełtyń dotyczyła objęcia Jeziora Wełtyńskiego całkowitym zakazem używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi z uwagi na uciążliwy hałas, emitowany szczególnie przez skutery wodne.

Przed podjęciem niniejszej uchwały prowadzone były konsultacje z zainteresowanymi stronami tj. Burmistrzem Miasta i Gminy w Gryfinie, Radą Miejską w Gryfinie, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Radą Sołecką w Wełtyniu, których wynikiem było przesłanie do tut. Starostwa stanowisk popierających postulaty Stowarzyszenia. Celowość podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z rozwoju ruchu turystycznego oraz konieczności ochrony przyrody.

Rozwój ruchu turystycznego stwarza potrzebę zapewnienia racjonalnych warunków wypoczynku. Jednym z istotnych czynników uciążliwości dla otoczenia na terenach rekreacyjnych jest hałas. Postanowienia niniejszej uchwały zmierzają do ograniczenia nadmierne-go hałasu, powodowanego używaniem sprzętu motorowodnego, a także do zapewnienia bez-pieczeństwa wypoczywającym nad jeziorami. Wprowadzenie zakazu przewidzianego uchwałą będzie zapobiegać naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian niekorzystnych dla środowiska roślinnego, a przede wszystkim zwierzęcego. Zakaz używania sprzętu motorowodnego umożliwi ochronę walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska przyrodniczego, a także zabezpieczenie jezior przed zanieczyszczeniem.

Nie ulega wątpliwości, że priorytetowym celem podjęcia niniejszej uchwały jest ochrona środowiska przyrodniczego głównie przed hałasem i zanieczyszczeniami.

data opublikowania: 2010-11-05 13:14:52
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 13:14:52

Strona odwiedzona 2014 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.