Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/110/2012 z dnia 2012-06-28

w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016"

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.1), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się "Strategię rozwoju oświaty w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2016", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 213, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie szkół Ponadgimnazjalnych. Szczegółowe zadania i kompetencje organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe wynikają z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W związku z tym zlecono wykonanie opracowania "Strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016" instytucji zewnętrznej na podstawie art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Realizując zawartą w dniu 22 lutego 2012 roku umowę Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych z siedzibą w Szczecinie wykonał opracowanie przedmiotowej strategii.

W dokumencie tym przedstawiono raport o stanie oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim, wskazano problemy wymagające rozwiązania i zdefiniowano potrzeby lokalnej oświaty na najbliższe lata. Określono priorytety oświatowe oraz cele i zadania wraz ze wskazaniem sposobów ich realizacji.

Projekt strategii został omówiony na wspólnym posiedzeniu czterech Komisji Rady Powiatu w dniu 24 maja 2012 roku. Uchwalona w takim kształcie "Strategia rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016" będzie dokumentem wykorzystywanym jako instrument zarządzania oświatą.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-07-04 15:28:52
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 15:28:52

Strona odwiedzona 2745 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Jackiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.