Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/115/2012 z dnia 2012-06-28

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150; zmiany: Dz. U. z 2008 r.Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.1056, Nr 199,poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.1070, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz.104 , Nr 28, poz. 145, Nr 40, pz.227, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 28, poz.145, Nr 182, poz.1228, z 2011r. Nr 32, poz.159, Nr 63, poz.322, Nr 99, poz.569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 178, poz.1060, Nr 224, poz. 1341, Nr 94, poz.551, Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 460, M.P. z 2008 r. Nr 79, poz. 698, Nr 80, poz. 707, z 2009 r. Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893, z 2010r. Nr 74, poz. 945, Nr 78, poz.965; z 2011r. Nr 94, poz. 957, Nr 94, poz.958  Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje : 

§ 1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, umożliwiających wykorzystanie wód na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie Gminy Chojna. 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) Rada Powiatu posiada kompetencje do ograniczenia bądź zakazania użytkowania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Ograniczenia te nie mogą jednak dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych (art.116 ust. 4 ustawy POŚ). O wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie Gminy Chojna wystąpił Burmistrz Gminy Chojna.
Celowość podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z rozwoju ruchu turystycznego oraz konieczności ochrony przyrody. Rozwój ruchu turystycznego stwarza potrzebę zapewnienia racjonalnych warunków wypoczynku. Jednym z istotnych czynników uciążliwości dla otoczenia na terenach rekreacyjnych jest hałas. Postanowienia niniejszej uchwały zmierzają do ograniczenia nadmiernego hałasu, powodowanego używaniem sprzętu motorowodnego, a także do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorem. Wprowadzenie zakazu przewidzianego uchwałą będzie zapobiegać naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian niekorzystnych dla środowiska roślinnego. Zakaz używania sprzętu motorowodnego umożliwi ochronę walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska przyrodniczego, a także zabezpieczenie jeziora przed zanieczyszczeniem.

Lucyna Krzemińska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

data opublikowania: 2012-07-04 15:34:37
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 15:34:37

Strona odwiedzona 1141 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Jackiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.