Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/139/2016 z dnia 2016-09-15

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672; zm: z 2015r. poz. 478; z 2016 r. poz. 903 i 1250) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885; zm: poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195 i 1257) Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji na terenie Powiatu Gryfińskiego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji i dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
 2. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 może być udzielona następującym podmiotom działającym na terenie Powiatu Gryfińskiego:
  1. podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1183 z póżn. zm);
  2. jednostkom sektora finansów publicznych: gminom, gminnym osobom prawnym, powiatowym osobom prawnym.

§ 2.

 1. Określa się następujące priorytety dofinansowania:
  1. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
  2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
  3. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
  4. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
  5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
  6. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
 2. Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi, mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza.
 3. Celem dofinansowania dla osób fizycznych jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Powiatu Gryfińskiego poprzez zmianę starego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych a także usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 4. Dofinansowanie obejmuje:
  1. wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:
   1. kocioł gazowy,
   2. kocioł olejowy,
   3. kocioł elektryczny,
   4. kocioł na biomasę,
   5. ekologiczny niskoemisyjny kocioł retortowy na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet),
  2. zakup ekologicznych źródeł ciepła, w budynkach nowo wybudowanych, tj.:
   1. kotła gazowego,
   2. kotła olejowego,
   3. kotła elektrycznego,
   4. kotła na biomasę,
   5. ekologicznego niskoemisyjnego kotła retortowego na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet),
  3. zakup układu solarnego;
  4. zakup pompy ciepła;
  5. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego, rozumianego jako:
   1. demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
   2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,
   3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
 5. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  1. osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego;
  2. osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego;
  3. osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami, najemcami lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych lub innych obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego zamierzających usunąć azbest i wyroby zawierające azbest.
 6. Nie podlega dofinansowaniu:
  1. koszt wykonania prac projektowych, odbiorów kominiarskich, montaż kotłów i innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, koszt zakupu i montażu instalacji wewnętrznej oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego, wykonanie podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej i elektrycznej;
  2. modernizacja istniejącego już ogrzewania niskoemisyjnego (proekologicznego);
  3. zakup i montaż przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym;
  4. zakup i montaż kominków;
  5. koszt związany z zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych (pokryć azbestowych) innymi materiałami budowlanymi.
 7. W przypadku kotłów na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet), dofinansowaniem objęte są wyłącznie kotły retortowe z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym, nie posiadające dodatkowego rusztu. Sprawność cieplna urządzenia musi być - 80%.
 8. W danym roku budżetowym może być udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego jedno dofinansowanie na jedno wybrane ww. zadanie.
 9. Ponowne uzyskanie dofinansowania do wymiany ekologicznego urządzenia grzewczego, układu solarnego lub pompy ciepła w tym samym budynku jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 10 lat od daty przyznania wcześniejszej dotacji.

§ 3. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów rzeczywistych zadania określonych w § 2 ust. 4, nie więcej jednak niż 4.000 zł.

§ 4.

 1. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dofinansowania pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
 2. Przyznane dofinansowanie musi być wykorzystane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały udzielone.
 3. Dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2 polega na udzieleniu dotacji celowej w formie refundacji.

§ 5.

 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej składa się wyłącznie na piśmie na właściwym druku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji celowej składa się w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zarząd Powiatu w Gryfinie może w ciągu danego roku budżetowego rozpatrywać dodatkowe wnioski, o których mowa w § 5 ust. 2, w przypadku nierozdysponowanej kwoty dotacji określonej w budżecie powiatu.

§ 6.

 1. Wszystkie złożone wnioski poddawane są weryfikacji wstępnej (formalnej) którą dokonuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wg następujących kryteriów:
  1. terminowość złożenia wniosku;
  2. zgodność zadania z kierunkami finansowania określonymi w § 2 uchwały.
 2. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przygotowuje opinię merytoryczną złożonego wniosku.
 3. Wnioskodawca może być wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na każdym etapie kwalifikacji.
 4. Wnioski niespełniające któregokolwiek z kryteriów określonych w § 6 ust. 1 podlegają odrzuceniu.

§ 7.

 1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sporządza zbiorcze zestawienie wszystkich wniosków złożonych o udzielenie dotacji oraz wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, spełniających wymogi formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego przychodów i wydatków na kolejny rok budżetowy.
 2. Zbiorcze zestawienie o którym mowa w ust. 1 jest przedkładane Zarządowi Powiatu w Gryfinie w terminie do 15 września danego roku.
 3. Zarząd Powiatu w Gryfinie ostatecznie zatwierdza zgłoszone przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa propozycje lub proponuje wybrane zadania oraz wysokości dofinansowania.
 4. Projekt planu budżetowego uwzględniającego wydatki zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, sporządza Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Gryfinie procedurami.
 5. Każdy wnioskodawca, któremu przyznano dofinansowanie lub odmówiono przyznania dotacji celowej, zostanie o tym fakcie pisemnie zawiadomiony.

§ 8.

 1. Zarządu Powiatu podpisuje umowę o dofinansowanie z podmiotem realizującym zadania określone w § 2, która winna określać w szczególności:
  1. oznaczenie stron umowy;
  2. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dofinansowanie zostało przyznane i termin jego wykonania;
  3. wysokość dotacji celowej oraz termin i tryb płatności;
  4. termin wykorzystania dotacji;
  5. tryb kontroli wykonywania zadania;
  6. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
  7. tryb kontroli wykonania umowy;
  8. inne warunki ustalone przez strony.
 2. Zasady przekazywania środków finansowych w ramach dotacji określone zostaną w indywidualnych umowach dotacji.

§ 9.

 1. Dotowany (wnioskodawca), któremu przyznano dofinansowanie obowiązany jest przystąpić do realizacji zadania w czasie umożliwiającym jego terminowe zakończenie i rozliczenie, z uwzględnieniem § 4 ust. 2.
 2. Dotowany ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie zadania i osiągnięcie deklarowanych we wniosku celów i efektów ekologicznych.

§ 10.

 1. Wypłata środków dofinansowania następuje po zrealizowaniu i przedłożeniu sprawozdania z realizacji zadania.
 2. Sprawozdanie z rozliczenia wykonanego zadania i wykorzystania dofinansowania, składa się na załącznikach i w terminie określonym w umowie dotacji, które w szczególności musi zawierać:
  1. wykaz wszystkich poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania oraz oświadczenie o ich zgodności z dokumentami źródłowymi, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony dotowanego (tj. rzeczowo - finansowe zestawienie wykonanych prac, dowody potwierdzające zapłatę, inne dokumenty potwierdzające realizacje zadania, itp.);
  2. informacje o uzyskanym efekcie ekologicznym.
 3. W Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie należy przedłożyć dokumentację finansową całego zadania, a także oryginały faktur (do wglądu), które dokumentują wydatki na całość zadania.
 4. Za kompletność i prawidłowość rozliczenia oraz poprawność opisania faktur odpowiada dotowany.
 5. Dokumenty rozliczeniowe zadania podlegają kontroli merytorycznej przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa oraz kontroli formalno-rachunkowej przez Wydział Finansowo-Księgowy.

§ 11.

 1. Sposób wykonywania zadania, terminowość, zgodność wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem i wysokością określoną w umowie, przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych, a także inne elementy umowy, podlegają kontroli ze strony Powiatu.
 2. Sposób wykonywania kontroli realizowanych zadań określa się następująco:
  1. uprawnionymi do wykonywania kontroli zadań są pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie, na podstawie upoważnień Zarządu Powiatu w Gryfinie, Komisje Rady Powiatu Gryfińskiego, w szczególnych przypadkach Zarząd Powiatu w Gryfinie może powołać doraźny zespół kontrolujący;
  2. kontrolujący ma prawo do wykonywania kontroli na każdym etapie realizacji zadania, w każdy wybrany przez siebie i prawem dozwolony sposób;
  3. kontrolowany ma prawo być poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz składać w trakcie kontroli wszelkie wyjaśnienia, jakie uznaje za istotne dla przebiegu i oceny wyników kontroli;
  4. w okresie trzech lat od uzyskania dofinansowania upoważnieni przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gryfinie mają prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie wykorzystania dofinansowania a kontrolowany ma obowiązek udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację źródłową, inne materiały oraz miejsca i rzeczy istotne dla przebiegu kontroli. Odmowa udostępnienia i współdziałania z kontrolującym jest równoznaczna z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu środków finansowych.
 3. Kontroli dokonuje się pod względem:
  1. stanu realizacji zadania;
  2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
  3. zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;
  4. gospodarności i rzetelności wydatkowania dotacji;
  5. osiągnięcia efektu ekologicznego.

§ 12. Udzielenie pomocy przedsiębiorcom w odniesieniu do nieruchomości zajętych w całości lub części na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. Udzielanie takiej pomocy następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. W sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1). W tym zakresie zapisy niniejszej uchwały zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 14. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będą realizowane na podstawie zapisów tej uchwały.

§ 15. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XIV/116/2012 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni, od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


UZASADNIENIE

Rada Powiatu w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków finansowych powiatu gryfińskiego, obejmujące w szczególności: kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania i sposób jego rozliczania, stosownie do zapisów art.. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Jak wynika z przepisów prawa udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez powiat z podmiotami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W projekcie uchwały przewiduje się udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom, stosownie do zapisów art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W związku z tym działając w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 672 ze zm) zgłoszono projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w przedmiotowej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Załącznikiem do uchwały jest wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Uchyla się obowiązującą dotychczas uchwałę Rady Powiatu Nr XIV/116/2012 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ponieważ, wymaga ona dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-09-19 14:30:12
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 14:30:12

Strona odwiedzona 1833 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.