Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIV/176/2020 z dnia 2020-12-23

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania zobowiązań:
  1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 z późn. zmianami 1.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska

1 Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Powiatu w Gryfinie: Nr XV/112/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVI/120/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XVII/126/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr XVIII/137/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., Nr XIX/145/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr XXI/156/2020 z dnia 24 września 2020 r., Nr XXIII/169/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Gryfinie: Nr 321/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., Nr 327/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r., Nr 338/2020 z dnia 10 września 2020 r., Nr 370/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.


Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za lata 2018 i 2019 oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego została przygotowana na lata 2021-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

 1. Dochody

  Prognozy dochodów Powiatu Gryfińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.
  Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

  1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
  3. subwencję ogólną;
  4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
  5. pozostałe dochody (m. in.: opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług).

  Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

  1. dochody ze sprzedaży majątku;
  2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

  1.1. Dochody bieżące
  W prognozie dochodów bieżących uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz przewidywania na następne lata.

  Udział w podatkach centralnych
  Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2039 wzięto pod uwagę obecna sytuację gospodarczą w kraju.

  Subwencje i dotacje na zadania bieżące
  Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

  1.2. Dochody majątkowe
  Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.
  W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 260 912,00 zł (w tym 9 800,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych). Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.
  Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

  Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

  Źródło: Opracowanie własne.

 2. Wydatki

  Prognozy wydatków Powiatu Gryfińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

  2.1. Wydatki bieżące

  Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
  2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
  3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
  4. pozostałe wydatki bieżące.

  Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

  2.2. Wydatki majątkowe

  Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

  2.3. Wydatki dotyczące przedsięwzięć wieloletnich

  W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego limity wydatków w pozycji 1.1 "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" obejmują ogół wydatków na zadanie, łącznie z wydatkami ujętymi w klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą paragrafu "0", np. wydatki bieżące dotyczące VAT, inne wydatki niekwalifikowalne.
  W załączniku nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa) w pozycjach 9.3 i 9.4 wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazuje się, zgodnie z metodologią Ministerstwa Finansów; pozycje wypełniane są poprzez zaciągnięcie danych z budżetu.
  Taki sposób ujęcia przedsięwzięcia w załączniku nr 2 - wykazie wieloletnich przedsięwzięć i pokazania w pozycji 1.1 ogółu nakładów na zadanie może powodować, że kwoty limitów wydatków w poszczególnych latach mogą przewyższać kwoty wykazane w pozycjach 9.3 (wydatki bieżące) i 9.4 (wydatki majątkowe) wykazywane w załączniku nr 1.

 3. Wynik budżetu

  Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Prognozowanie w oparciu o dane historyczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

  Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Gryfińskiego

  Źródło: Opracowanie własne.

 4. Przychody

  W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.

 5. Rozchody

  Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 12 692 500,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2039.

  Tabela 3. Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

  Źródło: Opracowanie własne.

 6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

  Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.
  Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).
  Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

  1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
  2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydatki te wg stanu na koniec października 2020 r. wyniosły 306 218,31 zł (kwota wykazana jako przewidywane wykonanie w 2020 r.), w tym 105 185,90 zł to wydatki poniesione na zabezpieczenie kwarantanny zbiorowej (środki uruchomione z rezerwy na zarzadzanie kryzysowe). Pozostałe wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów i wyposażenia w postaci środków ochronnych.

  Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

  1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
  2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

  Źródło: Opracowanie własne.

  Sytuacja Powiatu Gryfińskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Aleksandra Zielińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2020-12-30 10:15:12
data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 10:15:12

Strona odwiedzona 1567 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.