Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/225/2021 z dnia 2021-10-07

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2030" oraz Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016 - 2020" za lata 2019-2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zmiany z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, zmiany: z 2019 r. poz. 1815; z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127 i 2338; z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, poz. 1162, 1535, 1642 i 1648) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2030" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016 - 2020" za lata 2019-2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Domaradzki


UZASADNIENIE

Zasady i tryb uchwalenia przez Radę Powiatu opracowań Programu ochrony środowiska i Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego określają przepisy wymienione we wstępie projektu Uchwały Rady Powiatu.

Zgodnie z ww. przepisami ustaw Zarząd Powiatu, przystąpił do opracowania dokumentów, tj. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021 - 2024 i Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego" za lata 2019-2020, które zlecił Panu Wojciechowi Pająk - Dokumentacja Środowiskowa Wojciech Pająk z siedzibą w miejscowości Koziegłowy.

Celem sporządzenia programu jest przedstawienie i uaktualnienie danych o środowisku dotyczących powiatu, wytycznych do racjonalnych działań na dalsze lata zmierzających do poprawy stanu środowiska w zakresie jaki znajduje się w kompetencjach powiatu oraz organów współdziałających z powiatem.

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) projekt Programu Ochrony Środowiska poddano konsultacjom społecznym w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w uchwalaniu ww. dokumentu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 03.10.2008 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt Programu wraz z Prognozą został upubliczniony poprzez udostępnienie go na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej BIP w Gryfinie pod adresem https://bip.gryfino.powiat.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego oraz wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi do ww. projektu drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Nie wpłynęły uwagi.

Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2030" wymagał sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i poddania go uzgodnieniu, zgodnie z ustawą 03.10.2008 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - art. 53 i art. 57 Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz z art. 53 i 58 Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu Szczecinie. Prognozę oddziaływania projektu programu na środowisko ww. organy uzgodniły pozytywnie nie wnosząc uwag.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) projekty programów podlegają zaopiniowaniu. Opracowanie wysłano celem zaopiniowania do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Nie wpłynęły uwagi ani wnioski. Zgodnie z art. 77b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) "Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez powiat, z upływem terminu określonego w ust. 1 lub 2". Przedmiotowy przepis stanowi więc podstawę prawną dla przyjęcia, że wydano opinię pozytywną.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Powiatu.

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska (zwanego dalej Programem). Przedstawiony raport dotyczy weryfikacji postępów z realizacji zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020, przyjętym Uchwałą Nr XIX/127/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2016 r.

Raport ten po jego akceptacji przez Radę Powiatu w Gryfinie zostanie przekazany Marszałkowi Województwa, który na jego podstawie sporządzi raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska.

Załącznik nr 1 - "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2030".

Załącznik nr 2 - Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016 - 2020" za lata 2019-2020.

Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Domaradzki


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2021-10-09 12:40:40
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-09 12:40:40

Strona odwiedzona 410 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ada Wisławska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.